^ Idź do góry
facebook

Konkurs wniosków na wsparcie rozwoju sportu

OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU
NA TERENIE GMINY TARNOWIEC W 2016 R.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., o sporcie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs wniosków
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 r.

I. Przedmiot zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec

1.1 Ogłasza się otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec.

1.2 Klub sportowy składający wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego, sam określa nazwę zadania, które zamierza realizować w ramach dotacji.

1.3 Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu wniosków jest realizacja co najmniej jednego z następujących celów publicznych:

 1. poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych,
 2. osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów,
 3. zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe,
 4. poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
 5. promocji sportu i aktywnego stylu życia,
 6. umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Tarnowiec.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w 2016 roku

2.1 Na realizację zadania publicznego w ramach konkursu, Gmina Tarnowiec przeznacza kwotę w wysokości 73 500,00 zł.

2.2 Wysokość środków publicznych, o których mowa w pkt 2.1 może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone wnioski nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Tarnowiec lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji

3.1 Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego określają przepisy:

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 3. Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. U. Woj. Podk. z 2016 r., poz. 350).

3.2 Dotacja może być w szczególności przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

 1. realizacji programów szkolenia sportowego,
 2. zakupu sprzętu sportowego,
 3. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, w tym m.in. koszty: opłat wpisowych i innych opłat związanych z przynależnością do związku sportowego, ubezpieczenia zawodników, obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej, obsługi medycznej, transportu (do 20% udzielonej dotacji), wynajmu hal i obiektów sportowych,
 4. pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 5. wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
 6. koszty wyżywienia do wysokości nie przekraczającej 10% wartości udzielonej dotacji z wyłączeniem napojów alkoholowych,
 7. wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego oraz pomieszczeń sportowych,
 8. organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Tarnowiec.

3.3 Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 1. wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
 2. transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
 3. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 4. zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 5. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
 6. inne wydatki niezwiązane bezpośrednio z przedsięwzięciem.

3.4 Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wielkość przekazanej dotacji nie może przekroczyć 95 % wartości planowanych kosztów realizacji zadania.

3.5 Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca może:

 1. zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym Wójta Gminy Tarnowiec w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to może złożyć po terminie wymienionym wyżej. Oświadczenie winno zawierać nazwę zadania, pieczęć wnioskodawcy oraz podpis osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu wnioskodawcy,
 2. dostarczyć w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, korektę kosztorysu zadania wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. Wójta Gminy Tarnowiec w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminie Tarnowiec w 2016 roku.

3.6 Wójt Gminy Tarnowiec przyznaje dotacje celowe na realizację zadań publicznych określonych we wnioskach wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnego rozstrzygnięcia, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

3.7 Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Tarnowiec a wnioskodawcą.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań

4.1 Termin realizacji zadań określa się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.

4.2 Zadanie ma być wykonane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem opracowanym przez wnioskodawcę, z należytą starannością oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

4.3 W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

V. Terminy i sposób składania wniosków

5.1 Termin składania wniosków upływa dnia 7 marca 2016 r.

5.2 Uprawnionymi do złożenia wniosku są kluby sportowe w rozumieniu art. 3 i 4 ustawy o sporcie oraz § 3 ust.1 uchwały, o której mowa w pkt. 3.1 lit. c).

5.3 Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na drukach, określonych w pkt 5.6, osobiści w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Tarnowcu, 38- 204 Tarnowiec 211.

5.4 O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Tarnowcu.

5.5 Wniosek powinna być złożony w zamkniętej kopercie z napisem: „Wniosek na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminie Tarnowiec w 2016 roku”, ze wskazaniem na kopercie nazwy wnioskodawcy.

5.6 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionego wniosku zgodnego ze wzorem określonym w Uchwale Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

5.7 Wzór wniosku dostępny jest:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowcu: www.tarnowiec.eu,
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnowiec www.bip.tarnowiec.eu w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 2016 rok.

5.8 Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

5.9 Wniosek powinna zwierać w szczególności:

 1. nazwę zadania publicznego, które klub sportowy zamierza realizować, przy zachowaniu przynajmniej jednego z celów publicznych, o których mowa w pkt. 1.4,
 2. szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 3. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 4. rzetelną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 5. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego wniosek w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 6. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
 7. informację o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.

5.10 Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
 • kopię aktualnego statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
 • zaświadczenie z banku lub oświadczenie informujące o posiadaniu konta bankowego podmiotu,
 • imienny wykaz osób (zawodników) uczestniczących we współzawodnictwie sportowym (w zadaniu publicznym), podpisany przez osobę/ osoby upoważnione w klubie sportowym.

5.11 Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne i prawidłowe, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

5.12 Wymagane załączniki muszą być dołączone do wniosku w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wnioskodawcy.

5.13 Wniosek musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

5.14 Za rzetelność, poprawność i kompletność wniosku oraz zawarte w niej informacje odpowiada wnioskodawca.

5.15 Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego wniosek zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu konkursowym.

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosku

6.1 Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 dni od ostatniego dnia składania wniosków.

6.2 Wszystkie wnioski złożone zgodnie z przepisami zawartymi w ogłoszeniu konkursu zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Tarnowiec.

6.3 W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, przy czym, jeżeli ostatni dzień wyznaczonego terminu wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa w następnym dniu roboczym. Wniosek niepoprawiony w w/w terminie nie będzie rozpatrzony.

6.4 Dokonując wyboru najkorzystniejszych wniosków, komisja konkursowa bierze pod uwagę kryteria merytoryczne:

 • znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu na terenie Gminy Tarnowiec – maksymalna liczba punktów 5,
 • zgodność wniosku z celem publicznym, o których mowa w pkt. 1.4 oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej – maksymalna liczba punktów 5,
 • możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę (posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe) – maksymalna liczba punktów 5,
 • doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze (m.in. realizowane projekty, uzyskane efekty, poziom merytoryczny dotychczasowych działań w zakresie podobnych działań, rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania środków otrzymanych na realizację innych zleconych zadań publicznych, ewentualne rekomendacje) – maksymalna liczba punktów 5,
 • zgodność wniosku ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania (spójność z informacjami zawartymi w ogłoszeniu) – maksymalna liczba punktów 5,
 • planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania – maksymalna liczba punktów 5,
 • rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów (szczegółowość kalkulacji kosztów, jej przejrzystość i dostateczny opis poszczególnych pozycji budżetu, spójność z planowanymi działaniami, realność, niezbędność i efektywność wydatków – relacja: nakład – rezultat) – maksymalna liczba punktów 5,
 • dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy – maksymalna liczba punktów 5.

6.5 Za wniosek spełniający kryteria merytoryczne uważa się każdy, który uzyska nie mniej niż 24 punktów (tj. 60% możliwych do uzyskania punktów). Uzyskanie przez wniosek mniej niż 24 punktów spowoduje jego odrzucenie.

6.6 Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

6.7 Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszych wniosków.

6.8 Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Tarnowiec po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, w drodze zarządzenia. Do kompetencji Wójta Gminy Tarnowiec należy również odrzucenie wniosków niespełniających wymogów formalnych w oparciu o opinię komisji konkursowej w tym zakresie.

6.9 Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na:

 • tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnowiec,
 • na stronie internetowej Gminy Tarnowiec: www.tarnowiec.eu,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowiec www.bip.tarnowiec.eu w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

6.9 Wybór wniosku jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji.

VII. Postanowienia końcowe

7.1 W przypadku rezygnacji podmiotu składającego wniosek lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Tarnowiec, z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

 • KRUS - zasady obsługi interesantów
  KRUS - zasady obsługi interesantów
 • Idziemy na wybory
  Idziemy na wybory
 • Apel do mieszkańców
  Apel do mieszkańców

 Gminny Ośrodek Kultury
w Tarnowcu
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-229-76-95

Telefon: +48 13 42 555 04

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

GPGK

 • Informacja

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. - Informuje mieszkańców że 14.08.2020 tj. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy.

 • Przerwa w dostawie wody! Sądkowa, Roztoki

  GPGK w Tarnowcu informuje, że w dniu 24.07.2020 r. w godzinach 9.30 do 11.00 miejscowościach Roztoki i Sądkowa nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Nabór na stanowisko pracy - Kierownik robót

  Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ogłasza nabór na stanowisko pracy "Kierownik robót".

 • Docieplenie dachu budynku Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tarnowiec zaprasza do złożenia ofert na „Docieplenie dachu budynku Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu

 • Awaria wodociągu!

  GPGK w Tarnowcu informuje, że w dniu 17.06.2020 r. w godzinach od 14.30 do około 17.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Dobrucowa, Sądkowa, Roztoki i Tarnowiec spowodowana awarią wodociągu.

Sport

Mapa-kontakt