Ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
WÓJTA GMINY TARNOWIEC

z dnia 3 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 1 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263.) oraz Uchwały Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. U. Woj. Podk. z 2016 r., poz. 350), Wójt Gminy Tarnowiec
zarządza, co następuje:

§1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 roku.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie wniosków stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie wniosków publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.tarnowiec.eu,
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tarnowcu,
  3. na stronie internetowej Gminy Tarnowiec: www.tarnowiec.eu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.