^ Idź do góry
facebook

Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania

Loga

Działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1431, 1544) Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu pt.: "Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.
Czas realizacji zadania: 2019 - 2020 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Tarnowiec poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych. Projekt przewiduje zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego i skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Tarnowiec, zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Od partnerów w ramach projektu oczekujemy realizacji zadań w zakresie:
- zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
- współpracy z Gminą w trakcie przygotowywania i realizacji oraz w okresie
trwałości projektu.

Oferty składane w ramach niniejszego naboru powinny zawierać:

 1. informacje na temat wyjazdów do akcji w roku 2017;
 2. zestawienie sprzętu wraz z podaniem roku produkcji w układzie tabelarycznym (rok produkcji należy udokumentować odpowiednimi dokumentami) wg stanu na dzień złożenia oferty, obejmującego wyłącznie:
  • wozy ratowniczo-gaśnicze,
  • motopompy,
  • urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne.
 3. Zestawienie zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy służący do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

Do oferty powinny być dołączone następujące pisemne informacje i dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • kopia decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
 • wyciąg z rejestru wyjazdów do akcji prowadzonych przez jednostkę straży pożarnej za 2018 r.,
 • statut.

Oferty konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres:
Gmina Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211
w terminie do 20.03.2019 r., w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Otwarty nabór partnerów”, opatrzonych pieczęcią firmową podmiotu. W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data nadania.

Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowiec w dniu 22 marca 2019 roku.

Regulamin otwartego naboru partnerów do realizacji wspólnego zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec” stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Gminny Dzień Dziecka

  1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci na wspaniałą zabawę – Gminny Dzień Dziecka – Piknik pełen emocji! Start godzina 15:00 Stadion Sportowy w Tarnowcu.Przygotowaliśmy wiele atrakcji: wspaniałe zabawy, konkursy rodzinne i tańce z Animatorami z Kinder Sid. Ponadto dmuchańce, możliwość pomalowania twarzy, wata cukrowa, popcorn. Atrakcyjne warsztaty ceramiczne z różnymi technikami zaprezentuje i poprowadzi Ceramikarnia UULI. Wraz ze strażakami rozegramy wiele gier i zabaw sportowych.

 • Wyniki Konkursu Fotograficznego - Pierwsza pora roku - WIOSNA

  Z radością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego pt: „Pierwsza pora roku – WIOSNA”.  Spośród nadesłanych prac, które spełniały kryteria regulaminu Jury wybrało zwycięskie zdjęcia. Nagrodami w konkursie są karty prezentowe do salonów Empik.

 • Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  W dniu 3 maja w Tarnowcu odbyły się uroczystości z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w której uczestniczyli mieszkańcy i zaproszeni goście: Wójt Gminy Tarnowiec Jan Czubik, przewodniczący Rady Gminy Jarosław Pękala, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Tarnowcu - druh Wiktor Barański, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu Bartłomiej Smyka, Sołtys Tarnowca Aleksandra Ginalska, Jan Kobak.

 • Ogłoszenie

  Informujemy, że w dniu 2 maja 2019r. (tj. czwartek) Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu,  będzie nieczynny.

 • Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi - wycieczka do Przemyśla

  25 kwietnia Seniorzy ze Stowarzyszenia Wiecznie Młodzi działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu wybrali się na wycieczkę do Przemyśla.

GPGK

Sport

Mapa-kontakt