^ Idź do góry
facebook

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej

WÓJT GMINY TARNOWIEC

Działając na podstawie art. 7 ust. pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym /Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn.zm./ w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm./ oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. 2019 r. ,poz. 688/

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2020 r.

I. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

II. Rodzaj zadania

 1. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w miejscu zamieszkania , które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminy.

Zakres zadania 1)

Usługi opiekuńcze są realizowane na podstawie art. 50 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres zadania 2)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielane są osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub

niepełnosprawności.

Dodatkowe wymagania do zadania 1 i 2

 1. Usługi winne być świadczone przez osoby posiadające doświadczenie w tym zakresie.
 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone będą na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez GOPS.
 3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą posiadać kwalifikacje wymagane w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943 z późn. zm.). Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 • na zadanie nr 1 - 110.000 złotych,
 • zadanie nr 2 - 21.100 złotych

IV Zasady przyznania dotacji.

 1. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana zostanie w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 2. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Tarnowiec, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.
 3. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań/ Dz. U. 2018, poz. 2057/

V. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie będzie realizowane od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

VI. Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa 20 grudnia 2019 r o godz. 10. 00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem „Konkurs na realizację usług opiekuńczych" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowcu pokój Nr 26.
 3. Oferta powinna być sporządzona wg. wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. z 2018, poz. 2057/
 4. Do oferty należy dołączyć
  1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
  2. Aktualny odpis statutu organizacji.
  3. Kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego , cena za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
  4. Informacje o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających realizację zadania .
  5. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób mających świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  6. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument.
  7. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

 1. Otwarcie ofert nastąpi 23 grudnia 2019 r.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. Decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy Tarnowiec po zapoznaniu się z propozycjami przedłożonymi przez komisję konkursową.
 4. Wyniki konkursu dostępne będą na stronach internetowych Gminy Tarnowiec.
 5. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
  1. merytoryczna wartość oferty
  2. złożenie w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym
  3. doświadczenie podmiotu w realizacji zadania
  4. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku podmiotu składającego ofertę, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne .
   

 • Nowe 500+
  Nowe 500+
 • Nowe 500+
  Nowe 500+
 • Targi Innowacji
  Targi Innowacji
 • Fonkurs fotograficzny
  Fonkurs fotograficzny

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Ferie zimowe z GOK

  Zapraszamy serdecznie dzieci do udziału w zajęciach i wyjazdach, organizowanych podczas ferii zimowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu...

 • Informacja

  Informujemy, że w dniach od 24.12.2019r. do 06.01.2020 Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu będzie nieczynny.

 • Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek

  W niedzielę 22 grudnia 2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbył się Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek. Na scenie jako pierwsi zaprezentowali się najmłodsi - przedszkolaki z Przedszkola w Nowym Gliniku. Kolejno wystąpił zespół Tarnina pod przewodnictwem Pani Marty Kapały, Zespół Dworzanie oraz Potakowianki...

 • Spotkanie przy wigilijnym stole

  18 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu przy wspólnym stole Wigilijnym spotkały się osoby starsze i samotne z terenu Gminy Tarnowiec, władze samorządowe: Zastępca Wójta Gminy Tarnowiec Krzysztof Augustyn, Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala...

 • VIII Edycja Konkursu 'Let's sing!

  16 grudnia 2019r. minął w NSP w Gliniku Polskim pod znakiem świątecznych przebojów w języku angielskim i niemieckim. To już VIII edycja konkursu 'Let's sing!' i czwarta o charakterze świątecznym...

GPGK

 • Harmonogram wywozu odpadów - 2020 rok

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnowiec na rok 2020.

 • UWAGA! Przerwa w dostawie wody!

  GPGK w Tarnowcu, informuje, że 07.12.2019 r. do godzin popołudniowych wystąpią przerwy w dostawie wody spowodowane awarią wodociągu.

 • Przerwy w dostawie wody - Tarnowiec

  GPGK w Tarnowcu, informuje, że 28.11.2019 r. od godziny 8.00 do ok. 12.00 w miejscowości Tarnowiec nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana wymianą hydrantów.

 • Przerwy w dostawie wody - Sądkowa, Roztoki, Tarnowiec

  GPGK w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że 25.10.2019 r. od godziny 7.30 do 15.00 w miejscowości Sądkowa, Roztoki i Tarnowiec w stronę Brzezówki nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana wymianą hydrantów.

 • Odbiór popiołu

  GPGK w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przypomina, że od 15.10.2019 r. będzie odbierany popiół. Dodatkowo informujemy, że odpady komunalne w workach z wagą powyżej 25 kg nie będą odbierane od mieszkańców.

Sport

Mapa-kontakt