Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 stycznia 2012r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XVII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 stycznia 2012r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XVII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • a) zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2012 rok,
   • b) uchwalenia rocznego program współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012,
   • c) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za 2011 rok:
  1. - Rewizyjnej,
  2. - Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
  3. - Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana