Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 listopada 2013r. (tj. piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXVIII Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego,
  2. w sprawie zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2013 rok,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020,
  4. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana