Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2019r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się X SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 czerwca 2019r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się X SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Tarnowiec za 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
  • przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,
  • informacja o stanie mienia gminy,
  • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku,
  • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

OBWIESZCZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 czerwca 2019r. o godz. 13:00 wsali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się X SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Tarnowiec.

4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Tarnowiec za 2018 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,

- przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,

- informacja o stanie mienia gminy,

- przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku,

- dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i oświadczenia.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                     Przewodniczący

Rady Gminy Tarnowiec

Jarosław Pękala