Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2010r. (tj. wtorek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2010r. (tj. wtorek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się SESJA RADY GMINY TARNOWIEC


Porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2009 rok:
 6. Informacja Wójta Gminy.
 7. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosek o udzielenie absolutorium.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec,
  2. b) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok,
  3. c) Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu,
  4. d) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tarnowcu,
  5. e) zatwierdzenia przystąpienia do projektu pn.: ,,Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec '' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej'', Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji'', Poddziałanie 7.1.1: ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej''.
 10.  Wolne wnioski i zapytania.
 11.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Śmietana