Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 listopada 2010r. o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Uprzejmie informuję, że w dniu 8 listopada 2010r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok,
 • b) stawek podatku od nieruchomości,
 • c) stawek podatku od środków transportowych,
 • d) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec oraz obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 • f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 • g) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
 • h) zamiany nieruchomości,
 • i) zamiany nieruchomości,
 • j) odpłatnego nabycia nieruchomości,
 • k) sprzedaży nieruchomości,
 • l) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres powyżej 3 lat gruntu rolnego.

6. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz Wójta Gminy Tarnowiec.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana