Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lutego 2011r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się V SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2011r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się V SESJA RADY GMINY TARNOWIEC
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec,
b) uchwała budżetowa na 2011 rok:
odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO w Rzeszowie i wniosków radnych,
dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
głosowanie nad projektem budżetu,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło – Zręcin II etap” w ramach Programu Wieloletniego pn. ,, NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”,
d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,
e) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec,
f) nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana