Obwieszczenie

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamia się

że, na wniosek P. Łukasza Tobiasza Wróblewskiego Usługi Teleinformatyczne Jedlicze ul. Grabiny 6 została wydana w dniu 17.07.2013r. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa wieży telekomunikacyjnej uzbrojonej w radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze wykorzystywane do budowy sieci bezprzewodowych standardzie 802.11”, polegającej na:

  • „Budowie wieży telekomunikacyjnej jako konstrukcji wsporczej pod montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych do transmisji szerokopasmowego internetu” na działce oznaczonej nr.ew. 351 położonej we wsi Sądkowa.

Od decyzji służy stronom złożenie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowiec w terminie 14 dni od daty wywieszenia Obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Akta przedmiotowej sprawy są do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnowiec pokój nr. 8 codziennie w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy
Bogusław Wójcik