Spis uprawnionych do głosowania w Wyborach do Izb Rolniczych

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i informuję, że od dnia 11 maja 2015 r. do dnia 15 maja 2015 r. zostaje wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej.

SPIS UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) i § 11 ust. 1 uchwały Nr 8/10 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że od dnia 11 maja 2015 r. do dnia 15 maja 2015 r. zostaje wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się w dniu 31 maja 2015 r.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Osoby uprawnione do głosowania w wyborach, mogą sprawdzić czy zostały umieszczone w spisie wyborców, który jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Tarnowcu pok. nr 16 (tel. 13 44 369 15) od dnia 11 maja 2015 r. do dnia 15 maja 2015 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:15.