Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości:
Łubienko i Łajsce w gminie Tarnowiec
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości:
Łubienko i Łajsce w gminie Tarnowiec
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 16 lipca 2015 r. do 5 sierpnia 2015 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łubienko i Łajsce w gminie Tarnowiec rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 27 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, pokój nr 8 godz. 15:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu MPZP.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnowiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Tarnowiec.

Wójt Gminy
Tarnowiec


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w gminie Tarnowiec-etap I
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości:
Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w gminie Tarnowiec-etap I
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 16 lipca 2015 r. do 5 sierpnia 2015 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w gminie Tarnowiec - etap I rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 27 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, pokój nr 8 godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu MPZP.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnowiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Tarnowiec.

Wójt Gminy
Tarnowiec