^ Idź do góry
facebook

Konkurs na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych

WÓJT GMINY TARNOWIEC

Działając na podstawie art. 7 ust. pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2018 r.

I. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

II. Rodzaj zadania

 1. Świadczenie usług opiekuńczych klientom gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w miejscu zamieszkania , które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminy.

Zakres zadania 1)
Usługi opiekuńcze są realizowane na podstawie art. 50 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres zadania 2)
Specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielane są osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Dodatkowe wymagania do zadania 1 i 2

 1. Usługi winne być świadczone przez osoby posiadające doświadczenie w tym zakresie.
 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone będą na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez GOPS.
 3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą posiadać kwalifikacje wymagane w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz. 1598 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943 z późn. zm.). Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań na zadanie mi - 120.000 złotych, zadanie nr 2 - 18.700 złotych IV Zasady przyznania dotacji.

 1. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana zostanie w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 2. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Tarnowiec, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.
 3. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania/ Dz. U. 2016, poz. 1300/

V.    Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie będzie realizowane od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

VI.    Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2017 r o godz. 10. 00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem „ Konkurs na realizację usług opiekuńczych" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowcu pokój Nr 26.
 3. Oferta powinna być sporządzona wg. wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. z 2016, poz. 1300/
 4. Do oferty należy dołączyć:
  1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
  2. Aktualny odpis statutu organizacji.
  3. Kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego , cena za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
  4. Informacje o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających realizację zadania .
  5. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób mających świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  6. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument.
  7. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

 1. Otwarcie ofert nastąpi 27 grudnia 2017 r.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. Decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy Tarnowiec po zapoznaniu się z propozycjami przedłożonymi przez komisję konkursową.
 4. Wyniki konkursu dostępne będą na stronach internetowych Gminy Tarnowiec.
 5. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
  1. merytoryczna wartość oferty
  2. złożenie w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym
  3. doświadczenie podmiotu w realizacji zadania
  4. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku podmiotu składającego ofertę, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne.

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Ferie 2019

  Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wspólnego spędzenia zbliżających się FERII ZIMOWYCH 2019. Przygotowaliśmy wiele ciekawych zajęć, wyjazdów, warsztatów. Pozostały te, które w poprzednich latach cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale mamy też kilka nowości.

 • III Marszobieg w Dobrucowej

  Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę Listopada, miłośnicy biegania oraz Nordic Walking spotkali się w Dobrucowej na Marszobiegu Pamięci Obozu Hitlerowskiego w Szebniach.

 • 19 Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na 19 Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich, którego trasa przebiega przez Gminę Tarnowiec. Kolumna wyścigu przejedzie drogami gminy w godzinach 12:30 - 13:15. Niedziela 12 sierpnia - zapraszamy.

 • Festiwal Smaków Regionalnych - Pierogi 2018

  Jubileuszowa X edycja festiwalu, na który gorąco zapraszają: Gmina Tarnowiec, Gminny Ośrodek Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Tarnowiec. Festiwal odbędzie się 19 sierpnia br. na Stadionie Sportowym w Tarnowcu.

 • Gminny Dzień Matki we Wrocance

  W niedzielę 27 maja odbył się Gminny Dzień Matki we Wrocance, zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich we Wrocance oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

GPGK

 • Przerwa w dostawie wody!

  GPGK w Tarnowcu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Dobrucowa przewiduje się przerwy w dostawie wody w dniu 23.01.2019 r. do czasu usunięcia awarii.

 • Przetarg - Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec".

 • Trudne warunki drogowe

  Szanowni Państwo.W związku z trudną sytuacją na drogach prosimy o ostrożną jazdę. Nasze służby dokładają wszelkich starań aby zapewnić przejezdność. Wszystkie jednostki zostały skierowane w teren i pracują tam od wczesnych godzin porannych. Raz jeszcze prosimy o szczególną ostrożność na drogach i wyrozumiałość.

 • Harmonogram wywozu odpadów - 2019 rok

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok.

 • Zmiana terminu odbioru odpadów!

  GPGK w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że w związku z tym, że 12 listopad 2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy to odbiór odpadów ulegających biodegradacji będzie przeprowadzony 13 listopada wraz z popiołem.

Sport

Mapa-kontakt