^ Idź do góry
facebook

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej

WÓJT GMINY TARNOWIEC

Działając na podstawie art. 7 ust. pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018, poz.994 z późn.zm./ w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/ Dz. U. z 2018 r., poz. 1908 z późn. zm./ oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. 2018 r. , poz.450 z późn.zm./ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2019 r.

I. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

II. Rodzaj zadania

1) Świadczenie usług opiekuńczych klientom gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w miejscu zamieszkania, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

2) Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu
Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminy.

Zakres zadania 1)

Usługi opiekuńcze są realizowane na podstawie art. 50 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres zadania 2)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielane są osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności.

Dodatkowe wymagania do zadania 1 i 2

1. Usługi winne być świadczone przez osoby posiadające doświadczenie w tym zakresie.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone będą na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez GOPS.

3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą posiadać kwalifikacje wymagane w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz. 1598 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943 z późn. zm.). Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań na zadanie nrl - 110.000 złotych,
zadanie nr 2 - 27.800 złotych

IV Zasady przyznania dotacji.

1.Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana zostanie w niniejszym postępowaniu konkursowym.
2.Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Tarnowiec, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.
3. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań/ Dz. U. 2018, poz. 2057/

V. Termin i warunki realizacji zadania

1) Zadanie będzie realizowane od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

VI. Termin i warunki składania ofert
1) Termin składania ofert upływa 20 grudnia 2018 r o godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem „ Konkurs na
realizację usług opiekuńczych" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowcu pokój Nr 26.

3. Oferta powinna być sporządzona wg. wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018
roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. z 2018, poz, 2057/

4. Do oferty należy dołączyć

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2. Aktualny odpis statutu organizacji.
3. Kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, cena za jedną godzinę usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
4. Informacje o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających realizację zadania .
5.Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób mających świadczyć
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu powinna być
poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument.
7.Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

1) Otwarcie ofert nastąpi 21 grudnia 2018 r.

2) Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

3) Decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy Tarnowiec po zapoznaniu się z propozycjami przedłożonymi przez komisję konkursową.
4) Wyniki konkursu dostępne będą na stronach internetowych Gminy Tarnowiec.
5) Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

a) merytoryczna wartość oferty
b) złożenie w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym
c) doświadczenie podmiotu w realizacji zadania
d) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku podmiotu składającego ofertę, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne.

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Ogłoszenie

  Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019r. (tj. piątek) Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu,  będzie nieczynny.

 • Jubileuszowy Konkurs Wielkanocny Rozstrzygnięty

  12 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbył się XX - Jubileuszowy Gminny Konkurs: "Najładniejsza palma wielkanocna”. Organizatorami konkursu był SP Tarnowiec i GOK Tarnowiec, koordynatorem zaś pani Edyta Koszyk. 

 • Warsztaty tworzenia wianków wielkanocnych

  Tradycyjnie, przed Świętami, przygotowaliśmy warsztaty tworzenia dekoracji. Tym razem tematem spotkania były wiosenne wianki. Piękne kwiaty, ozdoby, jajka, motylki – to wszystko można było wykorzystać do tworzenia własnej dekoracji.

 • Spotkanie z Przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich

  W Poniedziałek 8 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu, na zaproszenie Pani Ireny Soboń odbyło się uroczyste spotkanie z Przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Tarnowiec, Panem Wójtem Janem Czubikiem oraz Przedstawicielami Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaśle.

 • Sukcesy zawodników ASW na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Judo

  Jak co roku zawodnicy naszego klubu rywalizowali na Mistrzostwach Województwa, które odbyły się w Krośnie. Turniej przyciągnął ok 150 zawodników z całego podkarpacia.

GPGK

 • Przetarg - Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody

  GPGK w Tarnowcu Sp. z o. o. ogłasza przetarg na wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec"

 • Ogłoszenie

  Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019r. (tj. piątek) Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu,  będzie nieczynne.

 • Informacja dotycząca segregacji odpadów

  GPGK w Tarnowcu ponownie informuje, że odpady komunalne w workach z wagą powyżej 25 kg nie będą odbierane od mieszkańców.

 • Informacja dla mieszkańców

  GPGK w Tarnowcu informuje, że następujące ciągłe awarie pomp na przepompowniach i oczyszczalni ścieków są spowodowane wyrzucaniem do instalacji kanalizacyjnej (studzienek) odpadów takich jak: materiały ubraniowe, chusteczki nawilżone dla dzieci, odpady domowe, wnętrzności zwierząt itp.

 • Przerwa w dostawie wody!

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu, informuje, że w dniu 11 marca br. (tj. poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią w miejscowościach Tarnowiec, Roztoki, Sądkowa, Dobrucowa.

Sport

Mapa-kontakt