^ Idź do góry
facebook

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej

WÓJT GMINY TARNOWIEC

Działając na podstawie art. 7 ust. pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018, poz.994 z późn.zm./ w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/ Dz. U. z 2018 r., poz. 1908 z późn. zm./ oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. 2018 r. , poz.450 z późn.zm./ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2019 r.

I. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

II. Rodzaj zadania

1) Świadczenie usług opiekuńczych klientom gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w miejscu zamieszkania, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

2) Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu
Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminy.

Zakres zadania 1)

Usługi opiekuńcze są realizowane na podstawie art. 50 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres zadania 2)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielane są osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności.

Dodatkowe wymagania do zadania 1 i 2

1. Usługi winne być świadczone przez osoby posiadające doświadczenie w tym zakresie.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone będą na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez GOPS.

3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą posiadać kwalifikacje wymagane w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz. 1598 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943 z późn. zm.). Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań na zadanie nrl - 110.000 złotych,
zadanie nr 2 - 27.800 złotych

IV Zasady przyznania dotacji.

1.Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana zostanie w niniejszym postępowaniu konkursowym.
2.Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Tarnowiec, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.
3. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań/ Dz. U. 2018, poz. 2057/

V. Termin i warunki realizacji zadania

1) Zadanie będzie realizowane od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

VI. Termin i warunki składania ofert
1) Termin składania ofert upływa 20 grudnia 2018 r o godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem „ Konkurs na
realizację usług opiekuńczych" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowcu pokój Nr 26.

3. Oferta powinna być sporządzona wg. wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018
roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. z 2018, poz, 2057/

4. Do oferty należy dołączyć

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2. Aktualny odpis statutu organizacji.
3. Kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, cena za jedną godzinę usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
4. Informacje o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających realizację zadania .
5.Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób mających świadczyć
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu powinna być
poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument.
7.Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

1) Otwarcie ofert nastąpi 21 grudnia 2018 r.

2) Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

3) Decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy Tarnowiec po zapoznaniu się z propozycjami przedłożonymi przez komisję konkursową.
4) Wyniki konkursu dostępne będą na stronach internetowych Gminy Tarnowiec.
5) Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

a) merytoryczna wartość oferty
b) złożenie w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym
c) doświadczenie podmiotu w realizacji zadania
d) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku podmiotu składającego ofertę, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne.

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Wakacje z GOK

  W Piątek 12 lipca, grami i zabawami sportowymi zakończyliśmy Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu! Na świeżym powietrzu rozegraliśmy wiele zabaw i gier sprawnościowych oraz integracyjnych. Każdy, komu bliska rywalizacja i dobra zabawa, wybrał piątkowe przedpołudnie z nami ;)

 • Zwierzyniec - 6.07.2019

  Kolejna wycieczka z Gminnym Ośrodkiem Kultury za nami! 6.07 udaliśmy się na malownicze Roztocze. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zwierzyńca gdzie odwiedziliśmy Muzeum Roztoczańskiego PN, w którym po projekcji filmu przedstawiającego bogactwo fauny i flory występującej na terenie Parku i Roztocza obejrzeliśmy stałe wystawy w budynku muzeum...

 • Warsztaty - Tworzenie kompozycji w szkle

  Kolejne florystyczne warsztaty za nami!W Poniedziałek w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbyły się warsztaty florystyczne. Tym razem uczestniczki tworzyły bardzo modne, kompozycje roślinne w szkle. Kompozycje, oprócz roślin, ozdabiane były kamyczkami, korą oraz kolorowym piaskiem.

 • Wianki - Dobrucowa 2019

  Zgodnie z coroczną tradycją z okazji przesilenia letniego, w sobotę 29 czerwca w Dobrucowej odbyły się obchody Nocy Świętojańskiej – Wianki. Na tę wyjątkową uroczystość przybyło wielu gości: m.in.: Wójt Gminy Tarnowiec Jan Czubik, Przewodniczący Rady Jarosław Pękala, Skarbnik Gminy Agata Augustyn, Dyrektor Banku Piotr Wietecha, Sołtys wsi Jarosław Lula, Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW Irena Soboń...

 • Wakacje 2019 z GOK

  Zapraszamy dzieci i młodzież do wspólnych Wakacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu! W pierwszej części letniego wypoczynku chcemy Wam zaproponować m.in.: Wyjazd do Parku Linowego w Rzeszowie, wyjazd się na bajkę do Art Kina oraz na Rejs Statkiem po Jeziorze Solińskim. Dla aktywnych przygotowaliśmy gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu. Oczywiście nie zabraknie Artystycznych Zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury...

GPGK

 • Odpady wielkogabarytowe i segregowane

  GPGK w Tarnowcu przypomina, że odpady wielkogabarytowe będą odbierane 1, 2, 3 lipca zgodnie z kolejnością wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach. Dodatkowo informujemy, że od dnia 8 lipca zostaje wznowiony odbiór odpadów opakowaniowych, szkła i papieru zgodnie z harmonogramem wywozu.

 • UWAGA! Wstrzymanie odbioru odpadów segregowanych!

  GPGK w Tarnowcu informuje, że od dnia 17.06.2019 r. wstrzymuje odbiór odpadów opakowaniowych (żółte worki), szkła (zielone worki) i papieru (niebieskie worki) do odwołania.

 • Zakaz pobierania wody z hydrantów

  GPGK w Tarnowcu informuje o zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych, zainstalowanych na sieciach wodociągowych. Każdy nielegalny pobór wody z gminnego hydrantu podlega karze grzywny.

 • Przerwa w dostawie wody!

  GPGK w Tarnowcu informuje, że w miejscowości Umieszcz w dniu dzisiejszym (tj. 10.06.2019 r.) nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią.

 • Przetarg - Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej

  minne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Wyłonienie wykonawców robót na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Tarnowiec w ramach projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec"

Sport

Mapa-kontakt