Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 2 maja 2019r. o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Tarnowiec w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w pok. 16 /I piętro/ codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie. Wzór wniosku o udostępnienie spisu stanowi załącznik do informacji.

Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.