Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2009/2010

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w sezonie 2009/2010 zimowym utrzymaniem objętych zostało 364,5 km dróg powiatowych. Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie wszystkich gmin powiatu jasielskiego będą prowadzone zgodnie z opracowanymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych  w sezonie 2009/2010

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w sezonie 2009/2010 zimowym utrzymaniem objętych zostało 364,5 km dróg powiatowych. Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie wszystkich gmin powiatu jasielskiego będą prowadzone zgodnie z opracowanymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

Opis standardu zimowego utrzymania

- zasady odśnieżania

Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny - do 24 godz.  przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu, lub silnych wiatrów na drogach mogą tworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin - po ustaniu zjawisk zimowych.

W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.

- zasady zwalczania śliskości zimowej

Na terenie miasta Jasła jezdnia ulic będzie posypywana na całej długości i szerokości mieszanką uszarstniajacą o zawartości soli 20%.

Poza miastem jezdnia dróg będzie posypywana 4% mieszanką jedynie na wyznaczonych miejscach, takich jak:

- skrzyżowania z drogami publicznymi

- skrzyżowania z torami kolejowymi w poziomie szyn

- odcinki o pochyleniu ponad 4%

- zatoki i przystanki autobusowe

- odcinki na długości mostów

- odcinki w obrębie stromych skarp

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godzin po ich ustaniu.

Na drogach powiatowych, przyjętych do zimowego utrzymania, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu.

Ze względu na ograniczone środki finansowe, w warunkach zimowych „średnich", na drogach powiatowych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach między 300 a 1000. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości. W porze nocnej nie będą prowadzone roboty przy zimowym utrzymaniu dróg.

Ponadto przypominamy, że na podstawie Ustawy z dni 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz.622 ze zmianami) - oczyszczenie ze śniegu i lodu chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli nieruchomości, wzdłuż których są te chodniki położone (art.5 ust.l pkt.4.); oraz że oczyszczenie przystanków ze śniegu i lodu należy do obowiązków jednostek użytkujących tereny służące komunikacji publicznej (art.5 ust.3).

Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. Działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców - jazda winna odbywać się z prędkością dostosowana do panujących warunków atmosferycznych.

Informacje o sytuacji na drogach powiatowych będzie można uzyskać w punkcie dyspozycyjnym - pod nr tel. 134480780 - czynnym całą dobę w trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania.

Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w sezonie 2009/2010

Gmina
Nr Drogi Nazwa drogi
 Lokalizacja

Długość

odcinka

 od km
do km
Tarnowiec

1847R

1849R

1850R

1851R

1884R

1885R

1886R

1887R

1888R

1889R

1890R

1891R

1892R

1912R

2410R

2506R

Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze

Wolica-Gliniczek-Dobrucowa

Jasło-Łajsce-Zręcin

Jasło-Sobniów-Łaski-Glinik Nowy

Łężyny-Łajsce

Glinik Nowy-Glinik Polski

Czeluśnica-Umieszcz

Czeluśnica-Tarnowiec

Umieszcz-Tarnowiec

Tarnowiec-Sądkowa

Gliniczek-Czeluśnica

Tarnowiec-Brzezówka

Tarnowiec-Wrocanka-Potakówka

Zarzecze-Łajsce

Łubno Szlacheckie-Łubienko

Majscowa-do dr. Nr 1851R

1+600

0+000

4+000

4+200

2+800

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

3+506

0+000

2+144

8+546

6+012

16+300

7+100

4+382

2+750

2+354

2+735

3+038

1+711

1+188

3+344

4+200

5+206

2+435

2+644

6,946

6,012

12,300

2,900

1,582

2,750

2,354

2,735

3,038

1,711

1,188

3,344

4,200

1,700

2,435

0,500

 Razem do zimowego utrzymania 55,695

Pismo z Powiatowego Zarządu Dróg.