Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Tarnowcu informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym przysługuje zwrot tego podatku.

Urząd Gminy w Tarnowcu informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym przysługuje zwrot tego podatku.

zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 cytowanej wyżej ustawy za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną będącą w posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 na fizycznych lub 1 ha przeliczeniowych. W przypadku gdy wnioskodawca jest dzierżawcą przedstawia on umowę dzierżawy, bądź oświadczenie właściciela

0 wydzierżawieniu gruntu. Natomiast, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią współwłasność zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę (zgoda nie dotyczy współmałżonków). Brak zgody, któregokolwiek ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego, uniemożliwia dokonanie takiego zwrotu. Jeżeli współposiadacz gospodarstwa rolnego nie żyje musi być przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Faktury upoważniające do zwrotu w/w podatku wystawione w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego należy składać w okresie od dnia 1- 31 marca 2010 r. w pokoju Nr 10. Wypłaty będą dokonywane w miesiącu maju br. gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w przypadku osób, które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie, jak również i osób, którym pozostał limit, należy złożyć wniosek w terminie od dnia 1-30 września 2010 r. wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wypłaty będą dokonywane w miesiącu listopadzie w kasie urzędu Gminy lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wniosek wraz załącznikami są wyłączone z opłaty skarbowej. W roku 2010 stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono na 0.85 zł na jeden litr oleju.

Stawkę zwrotu ogłoszono w Dzienniku Ustaw Nr 217, poz. 1687 z 2009 r. Roczny limit zakupu oleju napędowego wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.