Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Jasiołce w miejscowości Jedlicze – dzielnica Męcinka wraz z budową dojazdów…”

Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) oraz art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Wojciecha Jóźwiaka zam. ul. Morskie Oko 4/91, 43-316 Bielsko Biała, działającego w imieniu inwestora: Gmina Jedlicze ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Jasiołce w miejscowości Jedlicze – dzielnica Męcinka wraz z budową dojazdów do drogi powiatowej nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka i do drogi gminnej nr 114662R (ul. Kurkowskiego – ul. Grabiny) oraz przebudową urządzeń infrastruktury technicznej (przebudową zjazdów, przebudową linii gazociągowej, budowę urządzeń podczyszczających wodę oraz regulacji koryta rzeki Jasiołka)”.

BURMISTRZ GMINY JEDLICZE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1. W dniu 30 listopada 2010 zostało wydane postanowienie, w którym stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz zobowiązano Inwestora do sporządzenia Raportu i określono jego zakres.

2. W dniu 30 listopada 2010 zostało wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3. W/w postanowienia znajdują się do wglądu w pokoju nr 18 Urzędu Gminy w Jedliczu (ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze) w godzinach pracy Urzędu.