Ogłoszenie o ilości pobranej wody

Ogłoszenie o ilości pobranej wody w I półroczu 2007 r.

Działając zgodnie z  art.5 ust.2 pkt.5c ustawy z dnia 9.XI.2000r. o dostępie do informacji i jego ochronie oraz o cenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. nr. 109 poz. 1157 z póżn. zm./
Wójt Gminy Tarnowiec informuje, że w  I półroczu 2007r. pobrano 25.753m3 wody podziemnej  celem zaopatrzenia mieszkańców wsi Tarnowiec, Dobrucowa, Sądkowa, Roztoki, Umieszcz.
 
Ogłoszenie zostało umieszczone pod nr. 1/07 w publicznie dostępnym „Wykazie  pobranej wody podziemnej” prowadzonym w Wydziale Gospodarczym  Urzędu Gminy Tarnowiec.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków  w Urzędzie Gminy  Tarnowiec pok. Nr.8 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie  urzędu oraz od daty umieszenia  na stronie internetowej BIP.