Nabór na stanowisko głównego księgowego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu Ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymiar etatu – 1/2

Termin rozpoczęcia pracy – 01 sierpnia 2011 r.

Miejsce wykonywania pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu

Wymagania do zajmowania stanowiska:
• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub ukończona szkoła średnia policealna lub pomaturalna  szkoła ekonomiczna o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej  6-letnią praktykę w księgowości,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
• umiejętność obsługi komputera,
• umiejętność współpracy w zespole.
 
Zakres wykonywanych zadań:
• prowadzenie rachunkowości jednostki,
• prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej jednostki,
• prowadzenie gospodarki finansowej jednostki,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
• wykonywanie innych prac niezbędnych do realizowania zadań na wymienionym stanowisku.
Wymagane dokumenty:
• dokumenty potwierdzające wykształcenie,
• aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
• aktualne CV
• kserokopie pozostałych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe /świadectw pracy,    zaświadczeń o zatrudnieniu/,
• oświadczenie kandydata o niekaralności / o treści, jak w wymaganiach niezbędnych /,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,
Dokumenty konkursowe należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2011 r.  w pok Nr 26  Urzędu Gminy w Tarnowcu   w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na stanowisko głównego księgowego w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowcu.

Kandydaci zakwalifikowani  zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu
Beata Matuszyk

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWCU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Stanisława Okulska zam. Umieszcz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W procedurze brało udział dwóch kandydatów, którzy stawili się na rozmowę kwalifikacyjną i spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
Pani Okulska została najlepiej oceniona przez komisję na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, spełnia warunki naboru i ma predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu
Beata Matuszyk