Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 
Informacja
dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  Urząd Gminy w Tarnowcu informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym przysługuje zwrot tego podatku.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 cytowanej wyżej ustawy za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Za gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizycznych lub 1 ha przeliczeniowych. W przypadku, gdy grunty rolne stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. Oznacza to, że w przypadku gruntów będących w posiadaniu zależnym, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu tj. dzierżawcy, a nie właścicielowi.
W przypadku, gdy wnioskodawca jest dzierżawcą przedstawia on umowę dzierżawy, bądź oświadczenie właściciela. Natomiast, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda nie dotyczy współmałżonków).
Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy gospodarstwa rolnego na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego, uniemożliwia dokonanie takiego zwrotu. Jeżeli współposiadacz gospodarstwa rolnego nie żyje musi być przeprowadzone postępowanie spadkowe.

W terminie od 01 września 2007 r. do 30 września 2007 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza w zależności od położenia gruntów wraz z fakturami VAT (lub ich kopii) stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 marca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. oraz umowy dzierżawy w przypadku dzierżawy grunt w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2007 r.

Wniosek wraz z załącznikami są wyłączone z opłaty skarbowej.
Wniosek należy składać nieprzekraczalnym terminie jak wyżej w Urzędzie Gminy okój Nr 10.
Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na 2007 r. wynosi 0.55 zł/litr ( 86 litrów na 1 ha żytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą gotówka w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.