Nabór na wolne stanowisko: Koordynator Projektu LGD

Nabór na wolne stanowisko: Koordynator Projektu LGDZarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza nabór na wolne stanowisko: Koordynator Projektu LGD
Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce
OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO
Koordynator Projektu  LGD

 

Wymagania wobec kandydata:

• Wykształcenie wyższe
• Wiedza z zakresu funduszy europejskich skierowanych na obszary wiejskie.
• Bardzo dobra znajomość obszaru LGD Nowa Galicja
• Znajomość podstaw co najmniej jednego języka obcego
• Znajomość procedur funkcjonowania organizacji społecznych
• Bardzo dobra organizacja czasu pracy
• Umiejętności organizatorskie

Główne Zadania:

• Realizacja zadań wyznaczonych przez Kierownika Biura Stowarzyszenia
• Przyjmowanie wniosków w ramach danego naboru w siedzibie biura LGD
• Organizacja techniczna funkcjonowania biura LGD jak również poszczególnych punktów informacyjnych dla zapewnienia dostępu do informacji o funduszach europejskich
• dbanie o stronę WWW LGD
• przygotowywanie projektów pism i informacji dotyczących LGD
• organizowanie imprez promujących LGD oraz animowanie lokalnej społeczności
• Informowanie wnioskodawców o zasadach i  trybie naboru wniosków oraz przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych Wnioskodawców LSR
• Przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR;
• Opracowywanie projektów odwołań i ponowna weryfikacja zgodnie z treścią odwołania o ile to mieści się w zakresie przygotowywanych dla rady LGD dokumentów
• Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i rozliczanie w ramach działań  LGD
• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych i dokumentów przechowywanych w biurze LGD lub archiwum;
• Przygotowywanie sprawozdań okresowych,  rocznych i  końcowych,
• Bieżący monitoring umów realizowanych przez beneficjentów LGD finansowanych w ramach LSR

Warunki zatrudnienia:

• umowa o pracę;
• wymiar czasu pracy –1/2 etatu, w dalszej działalności LGD pełny etat;

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

• list motywacyjny;
• życiorys – curriculum vitae;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
• dokumenty poświadczające staż pracy;
• oświadczenie  kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą na adres:

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
ul. Szkolna 7
38-213 Kołaczyce
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynatora Projektu LGD”  
w terminie do dnia 21 maja 2009r.
tel. 510 180 236
 
Nabór przebiegać będzie w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko Koordynatora Projektu LGD dostępny na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia.
 
Prezes Stowarzyszenia
Małgorzata Salacha
 
Regulamin konkursu na stanowisko Koordynator Projektu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja Regulamin konkursu na stanowisko Koordynator Projektu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja