Ogłoszenia o naborze wniosków

Ogłoszenia o naborze wnioskówStowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków na działanie "Małe projekty"

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Termin składania wniosków: 11.01.2010 r. - 09.02.2010 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD, ul. Szkolna 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej), 38-213 Kołaczyce, w godzinach  7.30 - 15.30.

Limit dostępnych środków: 370 574,00 zł .


Beneficjenci
  1. 1) Osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE; pełnoletnie; zamieszkałe na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze;
  2. 2) Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym fundacje i stowarzyszenia), którym ustawy przyznają zdolność prawną posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR.

Ogłoszenie o naborze wniosków na działanie "Odnowa i rozwój wsi”

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.        .

Termin składania wniosków: 11.01.2010 r. - 09.02.2010 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD, ul. Szkolna 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej), 38-213 Kołaczyce, w godzinach  7.30 - 15.30.

Limit dostępnych środków : 667 581,00 zł.

Beneficjenci
Gmina; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; kościół lub związek wyznaniowy; organizacja pozarządowa.
Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje kultury muszą mieć zapewniony wkład z krajowych środków publicznych w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzących ze źródeł innych niż środki PROW.
Szczegółowe informacje o naborze na stronie www.nowagalicja.itl.pl oraz pod numerem telefonu 510 180 236 i 515 205 894.