Na podstawie umowy dotacji nr 4866/2022/OZ/R/DA z dnia 12.05.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowiec”.

W wyniku realizacji zadania unieszkodliwionych zostało 32,010 Mg odpadów zawierających azbest. Kwota otrzymanej dotacji obejmuje środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4 235,29 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 1 764,71 zł.

Koszt poniesiony przez Gminę Tarnowiec to 7 482,61 zł.

Odbiór azbestu od mieszkańców został zrealizowany w dniach od 23.08.2022 r. do 02.09.2022r. 

Wójt Gminy Tarnowiec
Wiktor Barański