kfs

Wysokość dofinansowania wynosi 20 000,00 złotych - wkład własny nie jest wymagany.

Gmina Tarnowiec znalazła się na liście wniosków, wybranych do dofinansowania w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. W ramach zadania zostanie zakupiony niezbędny sprzęt do organizacji akcji informacyjnej, adresowanej do lokalnej społeczności - "Bezpieczniej z KGW", przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich (wpisanych do rejestru KGW prowadzonego przez ARiMR), służb mundurowych oraz służby więziennej podczas wydarzenia organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu wraz z Urzędem Gminy w Tarnowcu: "Wianki - Obchody Nocy Świętojańskiej".

Wysokość dofinansowania wynosi 20 000,00 złotych - wkład własny nie jest wymagany.

kgw