W dniu 27 kwietnia 2023 roku, Gmina Tarnowiec podpisała umowę na realizację zadania, polegającego na wykonaniu prac – robót budowlanych pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Tarnowiec w roku 2023”. Zakres zadania obejmuje przebudowę, remont (modernizację) istniejących dróg gminnych:

  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 188 w m. Brzezówka,
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 1294 w m. Glinik Polski,
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 723 i 711 w m. Łajsce,
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 338 w m. Łubienko,
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 1090/6 i 1091/4 w m. Nowy Glinik,
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 1039/1 w m. Nowy Glinik,
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 668 w m. Nowy Glinik,
  • droga wewnętrzna dz. nr ewid. 492/2 w m. Sądkowa,
  • wykonanie nawierzchni na placu manewrowym na dz. nr ewid. 732 w m. Łajsce.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na Wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o, z siedzibą na ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jaśle.

Wartość inwestycji wynosi 645 904,07 złotych brutto (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 07/100), a jej zakończenie planowane jest w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Modernizacja dróg gminnych