Od dnia 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek i załączniki do wniosku składane są wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  1. profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  2. systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  3. systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.