https://www.tarnowiec.eu/index.php/urzad/ochrona-danych

Ochrona Danych

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Tarnowcu dba o ochronę Państwa danych osobowych. Działamy zgodnie z przepisami prawa i staramy się zapewnić poufność danych.

Inspektor ochrony danych to Pani Patrycja Kaczmarczyk-Hap. Można się z nią skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. - Dane kontaktowe: e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

telefon: 13 42 555 12,

poczta: Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec.


https://www.tarnowiec.eu/index.php/ochrona-srodowiska/regulamin-pszok

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYHH

§1

 1. Regulamin ustala zasady działania Punktu Selektywnego. Zawiera szczegółowe wytyczne. Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowcu, zwanego dalej „PSZOK”.
 2. Gmina Tarnowiec jest właścicielem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 3. PSZOK znajduje się w Tarnowcu. Jest on umiejscowiony przy Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.
 4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu jest czynny od poniedziałku do piątku. Jest zamknięty w dni ustawowo wolne od pracy. Godziny otwarcia to od 8.00 do 14.00.
 5. W uzasadnionych przypadkach, informacja o wstrzymaniu przyjmowanie odpadów do PSZOK zostanie przekazana z dwudniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie jej na stronach internetowych Gminy Tarnowiec w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy informacyjnej na terenie PSZOK.

§ 2

 1. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK w Tarnowcu są przyjmowane bezpłatnie. Obowiązuje to tylko nieruchomości położone na terenie Gminy Tarnowiec, które złożyły deklarację o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy okazać dokument tożsamości.
 2. W PSZOK przyjmujemy odpady selektywnie zebrane. Nie możemy przyjąć odpadów, które sugerują, że pochodzą one z działalności gospodarczej lub wskazują na likwidację takiej działalności.
 3. Dostarczane do PSZOK odpady należy umieszczać w specjalnie przeznaczonych kontenerach, pojemnikach lub wyznaczonych miejscach. Kontenery i pojemniki powinny być odpowiednio oznakowane. Podczas umieszczania odpadów należy dbać o bezpieczeństwo zdrowia, ludzi i środowiska.
 4. Odpady w postaci ciekłej bądź wymagające opakowania jednostkowego muszą znajdować się w oryginalnych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), która umożliwiłaby identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 5. Odpady trzeba dostarczyć do PSZOK osobiście.
 6. PSZOK w Tarnowcu przyjmuje różne rodzaje odpadów.
 7. papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury);
 8. metal (w tym odpady opakowaniowe z metali);
 9. tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych);
 10. szkło (w tym szkło bezbarwne i kolorowe; odpady opakowaniowe ze szkła);
 11. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 14. odpady niebezpieczne (to różne substancje, takie jak farby, kleje, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz opakowania po tych środkach, a także świetlówki oraz inne podobne przedmioty);
 15. przeterminowane leki i chemikalia;
 16. odpady, które nie są odpadami medycznymi, powstają w gospodarstwie domowym związane z przyjmowaniem leków w formie iniekcji oraz monitorowaniem poziomu substancji we krwi. - przykłady takich odpadów to igły i strzykawki;
 17. zużyte baterie i akumulatory;
 18. zużyte opony z samochodów osobowych;
 19. tekstylia i odzież;
 20. odpady budowlane i rozbiórkowe - odpady komunalne (przykłady takich odpadów to gruz ceglany oraz betonowy, pod warunkiem, że nie zawierają innych materiałów budowlanych ani rozbiórkowych);
 21. bioodpady (gałęzie).
 22. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. Muszą być zgodne z obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowiec”. Dodatkowo, nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.
 23. Ilość zużytych opon dostarczana do PSZOK jest ograniczona. Limit wynosi pięć sztuk opon na nieruchomość na rok. Ograniczenie to dotyczy osób, które uiściły opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. Opony dostarczone do PSZOK muszą pochodzić tylko z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli i samochodów osobowych. Te pojazdy nie powinny być używane w celach biznesowych.
 25. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być przekazywany kompletny (w całości).
 26. W PSZOK w Tarnowcu nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 27. odpady zawierające azbest, papę, smołę;
 28. styropian budowlany;
 29. zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne;
 30. odpady od osób fizycznych wskazujące na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe. Przykłady takich odpadów to chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne oraz odczynniki chemiczne (szczególnie istotne są duże ilości tych substancji dostarczane przez osoby fizyczne.
 31. odpady od przedsiębiorców – wskazujące, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności;
 32. szyby samochodowe;
 33. szkło zbrojone i hartowane;
 34. części samochodowe, części z demontażu pojazdów (np. zderzaki, reflektory, fotele);
 35. odpady nieprawidłowo zabezpieczone.
 36. Jeśli nie można sklasyfikować przywożonych odpadów, PSZOK może odmówić ich przyjęcia.
 37. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, które nie spełniają wymagań niniejszego Regulaminu, w szczególności:
 38. odpadów zbieranych nieselektywnie;
 39. odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów,
 40. czyszczenia zbiorników lub urządzeń do sprzątania, konserwacji lub napraw.
 41. W przypadku, gdy odpady są odmawiane, pracownik PSZOK wykonuje kilka czynności. Po pierwsze, sporządza notatkę, w której zawiera uzasadnienie odmowy. Następnie dokumentuje całą sytuację fotograficznie. Dzięki temu jest pewność, że wszystkie niezbędne informacje są udokumentowane.

§ 3

 1. Przyjęcie odpadów odbywa się przez pracownika PSZOK, który jest upoważniony. Przed dostarczeniem odpadów, dostawca musi okazać dokument potwierdzający swoją tożsamość. Pracownik również sprawdza, czy odpady pochodzą od właściciela nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy Gminy Tarnowiec. Dostawca odpadów musi udokumentować swoje prawo do nieodpłatnego przekazania odpadów. Warunkiem jest złożenie deklaracji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Tarnowiec oraz przedstawienie dowodów uiszczenia tych opłat.
 2. Pracownik PSZOK sprawdza czy przywiezione odpady są zgodne z regulaminem PSZOK.
 3. Prowadzący PSZOK przyjmuje odpady, waży odpady i sporządza dokument potwierdzający przyjęcie. Dokument ten jest sporządzany w dwóch egzemplarzach. Wzór dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w PSZOK znajduje się w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
 4. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania. Podmioty posiadające wymagane prawem zezwolenia będą je przyjmować. Będzie to odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Odpady mogą być dostarczane na teren PSZOK w Gminie Tarnowiec pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony.

§ 4

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

 1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
 2. na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Właściwe jest przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa, w tym niekorzystanie z źródeł otwartego ognia.
 3. zachowanie kierunku przemieszczania się oraz stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego;
 4. osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.

§ 5

 1. PSZOK jest miejscem, które przyjmuje przedmioty niebędące odpadami, przeznaczone do ponownego użycia. Przedmioty te muszą spełniać pewne kryteria, takie jak być sprawne, nieuszkodzone, czyste i w dobrym stanie technicznym. Konieczne jest również to, żeby nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników. Przykładowymi przedmiotami, jakie można przynieść do PSZOK, są meble, doniczki, zabawki, rowery, wyroby ceramiczne i szklane. Ostateczną decyzję czy dana rzecz nadaje się do ponownego użycia i o jej wydaniu podejmuje pracownik PSZOK.
 2. Przedmioty można nabyć w godzinach funkcjonowania PSZOK.
 3. Zamiar nabycia takiej rzeczy każdorazowo musi być zgłoszony obsłudze PSZOK, która prowadzi ewidencję rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia.
 4. Nabywca jest świadomy, że przedmiot jest używany. Zapoznał się z jego stanem technicznym
  i wizualnym. Nabywca akceptuje, że Gmina Tarnowiec nie gwarantuje sprawności przedmiotu. Nabywca zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko Gminie Tarnowiec związanych z przedmiotem. Nabywca oświadcza, że nie będzie rościł sobie praw w przypadku, gdy przedmiot okaże się niesprawny lub zużyty, ani w przypadku innych wad przedmiotu lub skutków jego używania. Nabywca zobowiązuje się do legalnego pozbycia się przedmiotu.
 5. Nabywca musi podpisać Dokument nabycia przedmiotu. Jest to załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 6

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać:

 1. telefonicznie pod numerem: 13 42 555 30;
 2. osobiście w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w godzinach pracy;
 3. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 7

Regulamin obowiązuje od dnia podpisania zarządzenia.


https://www.tarnowiec.eu/index.php/zalatw-sprawe/wniosek-o-dowoz-ucznia-niepelnosprawnego

Dowóz wychowanka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Gmina ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnym dzieciom, które mają pięć lub sześć lat, oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Przepis ten wynika z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).

Na podstawie artykułu 39 ustęp 4 ustawy Prawo oświatowe, gmina ma obowiązek:

 • zapewnić uczniom niepełnosprawnym darmowy transport i opiekę podczas podróży do najbliższej szkoły podstawowej. Dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, afazją lub umiarkowanym/znacznym upośledzeniem intelektualnym, zapewniamy także darmowy transport do najbliższej szkoły ponadpodstawowej. Ten darmowy transport i opieka będą dostępne do końca roku szkolnego, w którym uczeń skończy 21 lat.
 • dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna zapewniony zostanie bezpłatny transport do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego oraz bezpłatna opieka w czasie przewozu (na cały okres nauki):
  • do 24 roku życia (dla uczniów z niepełnosprawnością intelekturalną)
  • do 25 roku życia (w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych)/
 • Rodzice, którzy są zainteresowani tą formą dowozu, powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Tarnowcu z załącznikami:
 • ksero aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenia z przedszkola/szkoły/ośrodka potwierdzającego, że dziecko będzie uczestniczyć w rocznym przygotowaniu przedszkolnym lub będzie spełniać obowiązek szkolny/nauki.

Adres Urzędu to Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec.

Jeśli nie można uzyskać zaświadczenia z placówki oświatowej, które potwierdza przyjęcie wychowanka/ucznia do przedszkola/szkoły w danym roku szkolnym, do wniosku należy dołączyć oświadczenie. Oświadczenie powinno zawierać do której klasy będzie uczęszczać dziecko.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Urząd Gminy w Tarnowcu
Tarnowiec 211
38-204 Tarnowiec

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY - Sabina Lubaś - Stanowisko ds. oświaty, tel. 134255515

 


https://www.tarnowiec.eu/index.php/zalatw-sprawe/zwrot-kosztow-dowozu-ucznia-niepelnosprawnego

 

Dowóz wychowanka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW

Gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę dzieciom niepełnosprawnym w wieku pięciu i sześciu lat oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym. Transport i opieka dotyczą przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, oraz niepełnosprawnością intelektualną
 w stopniu umiarkowanym lub znacznym mają również prawo do bezpłatnego transportu i opieki do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku, w którym kończą 21 lat.

Zapewniamy dzieciom i młodzieży, o których mówi się w art. 36 ust. 17, oraz dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które mają niepełnosprawność intelektualną, nieodpłatny transport i opiekę podczas podróży do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego aż do zakończenia roku szkolnego w danym roku kalendarzowym, w którym kończą:

 • 24 rok życia - dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną,
 • 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Jeżeli rodzice chcą sami dowozić dziecko, powinni złożyć w Urzędzie Gminy w Tarnowcu następujące dokumenty:

 • wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego (wzór w załączeniu),
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • dziecko musi posiadać zaświadczenie z przedszkola, szkoły lub ośrodka. To zaświadczenie jest niezbędne, gdy dziecko będzie uczęszczać na roczne przygotowanie przedszkolne lub będzie miało obowiązek szkolny/naukę,
 • oświadczenie o miejscu pracy lub braku zatrudnienia (wzór w załączeniu),
 • oświadczenie o przewozie i opiece (wzór w załączeniu),

W przypadku braku zaświadczenia z placówki oświatowej, można dołączyć oświadczenie z informacją dotyczącą klasy, do której uczęszcza dziecko. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Urząd Gminy w Tarnowcu
Tarnowiec 211
38-204 Tarnowiec

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY - Sabina Lubaś - Stanowisko ds. oświaty, tel. 134255515


https://www.tarnowiec.eu/index.php/zalatw-sprawe/przyznanie-dofinansowania-kosztow-ksztalcenia-pracownika-mlodocianego

Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Gminy w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 211, tel. 13 44 42 555 26

Komórka odpowiedzialna:

Pokój nr 13, tel. 13 44 42 555 26

Pracodawca musi złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
w ciągu trzech miesięcy od zdania egzaminu przez młodocianego pracownika. Wniosek powinien zawierać załączniki, o których mowa poniżej.

 • Przedstawiamy kopie dokumentów. Dokumenty potwierdzają, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład, lub osoba zatrudniona u pracodawcy posiada wymagane kwalifikacje. Te kwalifikacje są potrzebne do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe.
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres zatrudnienia w przypadku zmiany umowy.
 • Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika.
 • Jeśli zmieniałeś pracodawcę podczas swojego przygotowania zawodowego, dołącz kopię świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy.
 • W celu potwierdzenia zdania egzaminu związanego z przygotowaniem zawodowym młodocianych oraz ich wynagradzaniem, wymagane jest posiadanie kopi dyplomu lub świadectwa. Alternatywnie, można użyć oryginalnego zaświadczenia, które również potwierdzi zdanie tego egzaminu.
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę.
 • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy obejmują: dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy, dokument potwierdzający zmianę nazwiska młodocianego, dokument potwierdzający skrócenie czasu trwania nauki zawodu, itp.

Kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem pieczęcią zakładu, datą i własnoręcznym podpisem właściciela.

Opłaty: Nie podlega opłatom

Forma załatwienia: Dofinansowanie jest przyznawane decyzją administracyjną na wniosek pracodawcy. Wniosek musi być złożony w terminie 3 miesięcy od zdania egzaminu przez młodocianego pracownika. Wniosek musi być zgodny z przepisami dotyczącymi przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie tego terminu, pracodawca nie będzie uprawniony do dofinansowania.

Kwota dofinansowania:

 • Jeśli okres kształcenia wynosi 36 miesięcy lub więcej, kwota dofinansowania wynosi 8 081 zł. Jeśli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania jest proporcjonalna do czasu trwania kształcenia,
 • Kwota 10 000 zł jest przewidziana dla nauki zawodów wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe,
 • W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty przyznanej dotacji podlegają waloryzacji. Po przeliczeniu w 2022 roku będą wynosić odpowiednio: 8 493,13 zł, 266,95 zł, 10 510 zł.

Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione w ciągu miesiąca. Jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, załatwienie powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku postępowania odwoławczego, sprawy powinny być załatwione w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji.

Tryb odwoławczy: Można złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

Dofinansowanie jest przyznawane na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych w Gminie Tarnowiec. Warunkiem jest ukończenie 15 lat i nie przekroczenie 18 lat w dniu podpisania umowy.

Pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem, składa ZAWIADOMIENIE o zawarciu tej umowy w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu (pokój nr 7) lub przesyła je pocztą na adres: Urząd Gminy w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 211.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane przez Fundusz Pracy.


https://www.tarnowiec.eu/index.php/ochrona-srodowiska/dofinansowanie-budowy-przylacza-do-kanalizacji-sanitarnych

DOFINANSOWANIE DO WYBUDOWANIA PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Szanowni Państwo

Gmina Tarnowiec informuje że, istnieje możliwość wsparcia finansowego budowy przyłączy kanalizacji sanitarnych. Dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnych jest możliwe
 w miejscowościach w których jest wybudowana kanalizacja sanitarna.

Aby wybudować przyłącze kanalizacji sanitarnej i otrzymać zwrot części kosztów, trzeba:

 1. Złóż wniosek o wydanie Warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu – Tarnowiec 143. Wniosek możesz pobrać
  z strony internetowej GPGK w Tarnowcu: https://www.tarnowiec.eu/index.php/plik-do-pobrania-gpgk. Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: +48 13 42 555 03.
 2. Pracownicy GPGK w Tarnowcu analizują możliwość technicznego wykonania przyłącza i wydadzą Warunki techniczne.
 3. Wybuduj przyłącz zgodnie z warunkami technicznymi i wykonaj mapę z inwentaryzacją powykonawczą twojego przyłącza.
 4. Zgłoś gotowość do odbioru wykonanego przyłącza.
 5. Pracownicy GPGK w Tarnowcu dokonają odbioru twojego przyłącza za darmo. Możemy ustalić dogodny termin. Po odbiorze otrzymasz protokół prób i odbioru prac budowlano-montażowych przyłącza kanalizacyjnego.

Wypełnij WNIOSEK o udzielenie dotacji do budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i załącz do niego wymagane załączniki. Wniosek należy wypełnić wraz z załącznikami. Faktury i rachunki za wykonany przyłącz należy dołączyć. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu. Sekretariat znajduje się w pokoju nr 7. Wniosek można złożyć w godzinach pracy Urzędu.

Pracownicy Urzędu Gminy sprawdzą twój wniosek i poproszą cię o uzupełnienie go, jeśli zawiera błędy lub braki.

Gdy twój:

WNIOSEK JEST KOMPLETNY dostaniesz informację o przyznanej kwocie dotacji i zaprosimy cię do podpisania umowy Urzędzie Gminy w Tarnowcu.

WNIOSEK nie kwalifikuje się do dotacji – zostaniesz poinformowany o odmowie jej przyznania.

Po podpisaniu umowy, Gmina Tarnowiec będzie dokonywać wypłaty kwoty dotacji na wskazane we wniosku konto w terminie 14 dni.

Jeżeli masz wątpliwości, to zapraszamy do Urzędu Gminy w Tarnowcu, gdzie możesz otrzymać niezbędną pomoc.

Z poważaniem

Wójt Gminy Tarnowiec