Szanowni Państwo

Gmina Tarnowiec informuje że, istnieje możliwość wsparcia finansowego budowy przyłączy kanalizacji sanitarnych. Dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnych jest możliwe w miejscowościach w których jest wybudowana kanalizacja sanitarna.

W celu wybudowania przyłącza kanalizacji sanitarnej, a następnie otrzymania zwrotu części kosztów należy:

 1. Udaj się do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu – Tarnowiec 143 – tam złóż wniosek o wydanie Warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej. Wniosek możesz pobrać z strony internetowej GPGK w Tarnowcu: https://www.tarnowiec.eu/index.php/plik-do-pobrania-gpgk Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: +48 13 42 555 03
 2. Pracownicy GPGK w Tarnowcu po analizie możliwość technicznego wykonania przyłącza wydadzą – Warunki techniczne.
 3. Wybuduj przyłącz zgodnie z warunkami technicznymi i wykonaj mapę z inwentaryzacją powykonawczą twojego przyłącza.
 4. Zgłoś gotowość do odbioru wykonanego przyłącza w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 5. Pracownicy GPGK w Tarnowcu bezpłatnie dokonają odbioru twojego przyłącza w uzgodnionym przez Państwa terminie. Po odbiorze otrzymasz: Protokół prób i odbioru prac budowlano – montażowych przyłącza kanalizacyjnego.
 6. Wypełnij WNIOSEK o udzielenie dotacji do budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i załącz do niego wymagane załączniki. Wniosek możesz pobrać pod linkiem (LINK) lub odebrać w Urzędzie Gminy.
 7. Wypełniony WNIOSEK wraz z załącznikami i fakturami/rachunkami za wykonany przyłącz złóż w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu – pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
 8. Pracownicy Urzędu Gminy dokonają weryfikacji twojego wniosku. W przypadku błędów, braków zostaniecie Państwo poproszeni o ich uzupełnienie.
 9. Gdy twój:
  • WNIOSEK jest kompletny zostaniesz poinformowany o przyznanej kwocie dotacji oraz zostaniesz zaproszony do podpisania UMOWY DOTACJI w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
  • WNIOSEK nie kwalifikuje się do dotacji – zostaniesz poinformowany o odmowie jej przyznania.
 10. Po podpisaniu umowy, w terminie do 14 dni na konto wskazane we WNIOSKU, Gmina Tarnowiec dokona wypłaty kwoty dotacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji uzyskania dofinansowania do wybudowanego przyłącza znajdującej się na stronie Gminy Tarnowiec.

W przypadku wątpliwości, niezbędnej pomocy zapraszamy do Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Z poważaniem
Wójt Gminy Tarnowiec


Instrukcja uzyskania dofinansowania do wybudowanego przyłącza

Zgodnie z:

CZĘŚĆ 1 – WNIOSEK I WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

 1. Właściciel nieruchomości lub zarządca nieruchomości składa wniosek o dofinansowanie do wybudowanego przyłącza w Urzędzie Gminy w Tarnowcu na formularzu udostępnionym przez Urząd Gminy (wzór wniosku – załącznik numer 1).
 2. Wniosek o dotację należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami:
  1. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której usytuowany jest budynek mieszkalny przyłączony do sieci kanalizacyjnej – tytułem prawnym jest akt notarialny lub odpis z Rejestru Ksiąg Wieczystych (nie starszy niż 6 miesięcy) – kserokopia dokumentu. Odpis z Rejestru Ksiąg Wieczystych można uzyskać w: Sąd Rejonowy w Jaśle, V Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło lub elektronicznie poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do
  2. W przypadku gdy, nieruchomość należy do kilku osób (właścicieli) wniosek podpisują wszyscy właściciele (wzór zgody współwłaścicieli na realizację – załącznik numer 2) lub osoba która ma pełnomocnictwo od pozostałych osób (wzór pełnomocnictwa od pozostałych współwłaścicieli wraz ze zgodą na dokonanie przelewu na określony we wniosku numer rachunku bankowego – załącznik numer 3).
  3. Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o., wraz z załącznikiem graficznym - kserokopia dokumentu.
  4. Protokół branżowego odbioru technicznego przyłącza wystawiony przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. wraz z załącznikami (załącznikiem do protokołu odbioru jest mapa z inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyłącza) – odebrany z wynikiem pozytywnym - kserokopia dokumentu.
   Po wybudowaniu przyłącza, każdy właściciel musi zgłosić do odbioru  wybudowane przyłącze. Odbioru dokonuje Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. przekazując Właścicielowi protokół pn.: Protokół prób i odbioru prac budowlano – montażowych przyłącza kanalizacyjnego.
  5. Umowę (umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków) zawartą z Gminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. na odbiór ścieków - kserokopia dokumentu.
  6. Komplet rachunków, faktur VAT, które obejmują koszty wybudowania przyłącza kanalizacyjnego (koszty, które można ponieść: zakup materiałów; usługa wykonania przyłącza (roboty montażowo-budowlane); obsługa geodezyjna inwestycji (pomiary, dokumentacja, w tym inwentaryzacja powykonawcza).
   Nie należy dostarczać rachunków i faktur które dotyczą wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (zaznaczone kolorem czerwonym na rysunku umieszczonym w CZĘŚCI 2) – wewnętrzna instalacja kanalizacja sanitarna nie podlega dofinansowaniu – trzeba ją wykonać na własny koszt.
  7. W przypadku gdy właściciel prowadzi działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa dodatkowo składa - Oświadczenie o pomocy de minimis – (wzór oświadczenia o pomocy de minimis - załącznik numer 4)
 3. Dotacje przyznawane są:
  • W tym samym roku co złożony wniosek - jeżeli wniosek został złożony do dnia 31 października danego roku i może zostać rozpatrzony bez jego uzupełnienia po tej dacie.
  • W następnym roku (jako pierwszy w kolejności):
   • jeżeli wniosek został złożony po 31 października danego roku;
   • jeżeli wniosek został złożony do 31 października danego roku, ale wymaga uzupełnień po tej dacie.
 4. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 5. Wnioski o dotację będą realizowane do kwoty zabezpieczonej w budżecie Gminy Tarnowiec na dany rok.
 6. W przypadku złożenia wniosku na złym formularzu, nieprawidłowo wypełnionego wniosku, niekompletnego wniosku, w przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości lub w razie zaistnienia innych przyczyn, które mogą być przez Wnioskodawcę uzupełnione lub poprawione, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnień i usunięcia nieprawidłowości, w terminie wskazanym przez Komisję. W przypadku nieuzupełnienia wniosku i nieusunięcia nieprawidłowości we wskazanym przez Komisję terminie, wniosek pozostawia się bez dalszego rozpoznania.
 7. Wnioskodawca zostanie poinformowany w piśmie:
  • W przypadku przyznania dotacji: o jej otrzymaniu oraz zaproszeniu do podpisania umowy wraz z terminem jej podpisania (podpisanie umowy dotacyjnej możliwe jest w terminie 10 od otrzymania zaproszenia, z zastrzeżeniem, że jeśli upływ 10-dniowego terminu następuje sobotę, niedzielę, lub dzień wolny od pracy, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2020.1920 t.j. z dnia 2020.11.02), upływ terminu następuje wraz z upływem pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy). Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację przez Wnioskodawcę z przyznanej dotacji.
  • O odmowie przyznania dotacji (w przypadku odmowy Wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach odmowy jej przyznania oraz ewentualnej możliwości lub niemożliwości ponownego ubiegania się o dotację).
 8. Na odmowę przyznania dotacji nie przysługuje środek odwoławczy. Odmowa przyznania dotacji nie wyklucza jednak możliwości ubiegania się o dotację przez ponowne złożenie wniosku wraz z dokumentami.

CZĘŚĆ 2 - Wysokość dotacji i sposób rozliczenia.

Rysunek

 1. Dofinansowanie inwestycji ma formę celową i stanowi refundację kosztów wybudowania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, tj. dotację można uzyskać wyłącznie na budowę przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku (w przypadku jej braku od granicy nieruchomości gruntowej) do punktu włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej (kolor niebieski na rysunku). Przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.”
  Dotacji nie można otrzymać na instalację wewnętrzną – na rysunku zaznaczono kolorem czerwonym).

 2. Wysokość dotacji jest obliczana jako różnica pomiędzy udokumentowanymi, faktycznie poniesionymi kosztami wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, a wkładem własnym mieszkańca. Wkład własny mieszkańca do budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 1 600 złotych (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) i nie może pochodzić z innych środków publicznych (krajowych lub zagranicznych). Wysokość dotacji nie może być wyższa niż 18 400 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100). W przypadku kiedy obliczana różnica jest mniejsza lub równa „0”, dotacja nie przysługuje.
 1. Maksymalną stawką za wybudowanie 1 metra bieżącego przyłącza jest kwota 246,00 złotych brutto za 1 metr bieżący przyłącza. (Komisja do rozpatrywania wniosków o udzielanie dotacji do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej, zastrzega sobie prawo weryfikacji kosztów wykonania i włączeni do sieci kanalizacji sanitarnej).
 1. Maksymalna wysokość kosztów wykonania i włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nie może być wyższa niż skalkulowany koszt jego wykonania przez GPGK w Tarnowcu Sp. z o.o.
 1. Dotacja nie przysługuje na przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącego lub niefunkcjonującego przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Tarnowcu.