Projekt „Pomocna dłoń w gminie Tarnowiec”

Projekt „Pomocna dłoń w gminie Tarnowiec” realizowany przez Gminę Tarnowiec w partnerstwie z Towarzystwem Altum Programy Społeczno-Gospodarcze w ramach Priorytetu nr FEPK.07 "Kapitał ludzki gotowy do zmian" programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Budżetu Państwa. Działanie FEPK. 07. 18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej na podstawie Umowy nr FEPK.07.18-IP.01-0069/23-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

Okres realizacji Projektu: 01.01.2024 r. – 31.03.2025 r.

Wartość Projektu: 987 631,69 zł
Łączna wartość dofinansowania Projektu: 938 250,10 zł

W tym:

 • ze środków europejskich: 839 486,93 zł
 • z dotacji celowej: 98 763,17 zł

Celem Projektu jest zwiększenie dostępu 58 osób (33 Kobiet, 25 Mężczyzn) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z gminy Tarnowiec do usług świadczonych w społeczności lokalnej w okresie do 31.03.2025 r. poprzez:

 • utworzenie Klubu Seniora dla 25 osób (14K, 11M),
 • rozwój usług opiekuńczych - sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 30 osób (17K, 13M),
 • rozwój usług opiekuńczych dla 3 osób (2K, 1M),
 • wsparcie 15 opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie niezbędnym do opieki nad w/w osobą wg potrzeb.

Grupa docelowa: 58 osób (33 Kobiet, 25 Mężczyzn) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) oraz 15 osób (9 Kobiet, 6 Mężczyzn) pełniących funkcje opiekunów faktycznych/nieformalnych wobec nich. Będą to osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów KC gminę Tarnowiec (woj. podkarpackie).

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – oznacza to osobę, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Opiekun faktyczny – osoba opiekująca się osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem formalnym (zawodowym) i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki (nie dotyczy rodziców zastępczych), najczęściej członek rodziny, osoba sprawująca rodzinną pieczę zastępczą, osoba bliska, wolontariusz.

Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby:

 1. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
 3. osoby z chorobami psychicznymi,
 4. osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 5. osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 6. osoby korzystające z programu FE PŻ,
 7. osoby zamieszkujące samotnie.

Główne zadania Projektu:

 1. Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora;
 2. Zajęcia w ramach Klubu Seniora;
 3. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
 4. Usługi opiekuńcze;
 5. Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych)

Główne rezultaty:

1)  Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej - 58

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie