WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE TARNOWIEC

Wójt Gminy Tarnowiec informuje, iż 6 września 2019 roku weszły w życie przepisy związane ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010), na podstawie których Rada Gminy Tarnowiec dokonała zmian w aktach prawa miejscowego. Nowelizacja ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/168/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, od 1 sierpnia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych jak również nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do:

 • złożenia w Urzędzie Gminy Tarnowiec nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą sposobu gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych oraz możliwości kompostowania bioodpadów co bezpośrednio wpływa na zmianę wysokości deklarowanego dotychczas zobowiązania z tytułu opłaty – zmianie uległa stawka tej opłaty.
 • zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na następujące frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, popiół oraz pozostałości z segregacji.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Nieruchomości zamieszkałe:

- 20 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dla osób kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku przewidziano zniżki w wysokości 2 zł od obowiązującej stawki (należy ten fakt zgłosić składając deklarację). Nowe wzory deklaracji dostępne będą w Urzędzie Gminy Tarnowiec, na stronie internetowej Gminy, a także dostarczane będą przez sołtysów.

W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych, to firma odbierająca przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym fakcie władze gminy. W takim przypadku Wójt Gminy ma obowiązek określić w drodze decyzji opłatę podwyższoną za odpady zmieszane, będzie to 50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca przez rok czasu.

W związku z tym, że prawidłowe segregowanie odpadów sprawia duże trudności, szczegółowe zasady segregacji ponownie przedstawimy w formie ulotek informacyjnych, które będą dystrybuowane do mieszkańców.

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, od 1 sierpnia 2021 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby worków oraz stawki opłaty za worek o określonej pojemności:

Stawka opłaty za worek o określonej pojemności wynosi:

 • 19,00 zł za worek o pojemności 120 litrów,
 • 174,00 zł za worek o pojemności 1100 litrów,

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się za podwyższoną opłatę w wysokości 250% wyżej wymienionych stawek.

Od podmiotów gospodarczych w ramach usługi odbierania odpadów komunalnych zbierane są tylko odpady komunalne, natomiast odpady wytworzone w ramach wykonywanej działalności gospodarczej należy przekazywać we własnym zakresie odpowiedniemu przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności.


REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowcu, zwanego dalej PSZOK.
 2. Właścicielem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest Gmina Tarnowiec.
 3. PSZOK zlokalizowany jest:
  • w miejscowości Tarnowiec na działce nr ewid. 741/17;
  • przy Oczyszczalni Ścieków w Tarnowcu (dz. nr ewid. 38/1 Tarnowiec, dz. nr ewid. 159, 160, 161 Sądkowa).
 4. PSZOK w Tarnowcu czynny jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 8.00 – 14.00.
 5. PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków czynny jest w środy i piątki (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 10.00  do 14.00.
 6. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być wstrzymane. Informacja o wstrzymaniu przyjmowania odpadów do PSZOK zostanie przekazana z dwudniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie jej na stronach internetowych Gminy Tarnowiec w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy informacyjnej na terenie PSZOK.

§ 2

 1. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK w Tarnowcu przyjmowane są bez dodatkowych opłat w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Tarnowiec, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowiec. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.
 3. Dostarczane do PSZOK odpady należy umieszczać na terenie punktu w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach bądź w wyznaczonych miejscach.
 4. Odpady w postaci ciekłej bądź wymagające opakowania jednostkowego muszą znajdować się w oryginalnych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), która umożliwiłaby identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 5. Transport odpadów do PSZOK zapewnia mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt.
 6. PSZOK w Tarnowcu przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
  1. papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury);
  2. metal (w tym odpady opakowaniowe z metali);
  3. tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych);
  4. szkło (w tym szkło bezbarwne i kolorowe; odpady opakowaniowe ze szkła);
  5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
  6. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  8. odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach, świetlówki, itp.);
  9. przeterminowane leki i chemikalia;
  10. odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
  11. zużyte baterie i akumulatory;
  12. zużyte opony z samochodów osobowych;
  13. tekstylia i odzież.
 7. PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Tarnowcu przyjmuje:
  1. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (gruz ceglany, betonowy bez domieszek innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych);
  2. bioodpady (gałęzie).
 8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK należy opróżnić z zawartości oraz innych odpadów.
 9. Ilość zużytych opon dostarczana indywidualnie do PSZOK w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi pięć sztuk opon na nieruchomość na rok.
 10. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz samochodów osobowych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
 11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być przekazywany kompletny (w całości).
 12. Do PSZOK w Tarnowcu nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  1. odpady zawierające azbest, papę, smołę;
  2. styropian budowlany;
  3. zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne;
  4. odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne - szczególnie dostarczane w dużych ilościach;
  5. odpady od przedsiębiorców – ilość i rodzaj dostarczanych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o   likwidacji takiej działalności;
  6. szyby samochodowe;
  7. szkło zbrojone i hartowane;
  8. części samochodowe, części z demontażu pojazdów (np. zderzaki, reflektory, fotele);
  9. odpady nieprawidłowo zabezpieczone.
 13. Przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu obsługa PSZOK może odmówić jego przyjęcia.
 14. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności:
  1. odpadów zbieranych nieselektywnie;
  2. odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń do sprzątania, konserwacji lub napraw.
 15. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną.
 16. Przyjęte odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

§ 3

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po okazaniu przez dostawcę odpadów dokumentu potwierdzającego tożsamość i dokonaniu kontroli czy odpady oddawane są przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tarnowiec. Na dostawcy odpadów do PSZOK spoczywa obowiązek udokumentowania prawa do nieodpłatnego przekazania odpadów (warunkiem jest złożona do Urzędu Gminy Tarnowiec deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dowody uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
 2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu czy zanieczyszczenia.
 3. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady odczytuje kody kreskowe określające rodzaj odpadów, dokonuje zważenia odpadów oraz sporządza w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający przyjęcie odpadów. Wzór dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w PSZOK stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 4. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Odpady mogą być dostarczane na teren PSZOK w Gminie Tarnowiec pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony.

§ 4

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

 1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
 2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia, na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia;
 3. zachowanie kierunku przemieszczania się oraz stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego;
 4. osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.

§ 5

 1. PSZOK, zapobiegając wytwarzaniu odpadów, przyjmuje rzeczy niebędące odpadami, przeznaczone do ponownego użycia. Przedmioty te muszą być sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników, takie jak: meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety), doniczki, zabawki, rowery, wyroby ceramiczne i szklane, itd. Ostateczną decyzję czy dana rzecz nadaje się do ponownego użycia i o jej wydaniu podejmuje pracownik PSZOK.
 2. Przedmioty można nabyć w godzinach funkcjonowania PSZOK.
 3. Zamiar nabycia takiej rzeczy każdorazowo musi być zgłoszony obsłudze PSZOK, która prowadzi ewidencję rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia.
 4. Nabywca oświadcza, iż został poinformowany, że przedmiot jest używany, zapoznał się z jego stanem technicznym i wizualnym, a także akceptuje, iż Gmina Tarnowiec nie zapewnia o sprawności przedmiotu. Nabywca oświadcza, iż nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Gminy Tarnowiec związanych z nabywanym przedmiotem. W szczególności zaś zrzeka się roszczeń na wypadek gdyby przedmiot okazał się niesprawny oraz związanych ze stopniem jego zużycia, jak również związanych z innymi wadami przedmiotu czy skutkami jego używania. W takim wypadku Nabywca zobowiązuje się do pozbycia się rzeczy w sposób zgodny z przepisami prawa.
 5. Nabywca zobowiązany jest do podpisania Dokumentu nabycia przedmiotu (załącznik nr 3 do Zarządzenia).

§ 6

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać:

 1. telefonicznie pod numerem 13 42 555 30;
 2. osobiście w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w godzinach pracy;
 3. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 7

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.


Szczegółowe zasady systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tarnowiec zostały określone uchwałami Rady Gminy Tarnowiec.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 marzec 2021 11:38 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 marzec 2021 11:42 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 kwiecień 2021 14:43 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 maj 2022 15:06 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 maj 2022 12:27 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 10 maj 2022 14:07 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 maj 2022 15:14 Bartłomiej Wójcik