Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwala Nr I/1/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 150.67 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/2/2018 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec pdf 152.64 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Rewizyjnej pdf 206.91 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pdf 213.68 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury pdf 222.60 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu pdf 218.34 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec pdf 188.29 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tarnowiec pdf 189.98 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec pdf 194.15 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec pdf 191.69 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec pdf 242.24 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok pdf 5.84 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026 pdf 4.61 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 16.68 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec pdf 4.93 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok pdf 5.42 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok pdf 3.41 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 232.37 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/20/2018 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 354.95 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/21/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018 - 2026 pdf 4.31 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 pdf 329.49 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IV/23/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 1.24 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IV/24/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2026 pdf 1.08 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności pdf 432.93 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ,,Łącznik pomiędzy siecią MPGK Jasło a siecią GPGK Tarnowiec’’ pdf 225.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/27/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego" w miejscowości Czeluśnica pdf 331.78 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tarnowiec a Miastem Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego pdf 951.56 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych pdf 221.53 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 5.13 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113766R Tarnowiec-Wrocanka pdf 454.32 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113751R Gliniczek-Roztoki pdf 492.87 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113774R Brzezówka; dz. 255/2 pdf 440.29 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/34/2019 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2019 pdf 1.61 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 1.08 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec pdf 197.86 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec pdf 230.54 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej pdf 834.06 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/39/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 4.13 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/40/2019 zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026 pdf 3.75 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec pdf 1.78 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/42/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinik Polski o numerze ewid. działki 399/4 pdf 203.88 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czeluśnica o numerze ewid. działki 597/2 pdf 201.65 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinik Polski o numerze ewid. działki 998/3 pdf 205.21 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Roztoki o numerze ewid. działki 139 pdf 202.96 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/46/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gliniczek o numerze ewid. działki 361 pdf 201.55 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/47/2019 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tarnowiec oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia 1 września 2019 roku pdf 417.91 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 - 4+325 w miejscowości Tarnowiec" pdf 770.10 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami" pdf 248.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VII/50/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 2.14 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VIII/51/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 4.40 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec pdf 1.67 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso pdf 465.23 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody 5 szt. drzew gatunku lipa wchodzących w skład "Alei Lipowej" uznanych za pomnik przyrody pdf 246.66 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody pdf 321.50 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 6.60 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik pdf 3.62 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Domu Ludowego we Wrocance, z dotychczasowym najemcą pdf 235.42 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IX/59/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Glinik o numerze ewid. działki 1080 pdf 198.62 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IX/60/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Sądkowa pdf 240.10 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków pdf 281.39 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr X/62/2019 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania pdf 157.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr X/63/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2018 rok pdf 181.04 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr X/64/2019 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok pdf 193.39 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr X/65/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr X/66/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników pdf 269.13 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XI/67/2019 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec – Jedlicze -Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami" pdf 251.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XI/68/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 5.76 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XI/69/2019 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pdf 230.67 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XI/70/2019 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnowiec dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego pdf 3.79 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XI/71/2019 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników pdf 256.03 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XI/72/2019 w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do realizacji projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tarnowiec" realizowanego w ramach konkursu grantowego dla projektu „W SIECI BEZ BARIER" realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań-Fundacją Nowy Staw w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pdf 390.42 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/73/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 2.68 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/74/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026 pdf 3.55 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/75/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do złożenia wniosku dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z mostem na rzece Jasiołce” pdf 243.97 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/76/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do złożenia wniosku dofinansowanie na realizacje zadnia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr. ewid. 387/4, 385/2, 386/4 i 390 w m. Tarnowiec” pdf 227.43 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/77/2019 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnie Szlacheckim pdf 239.88 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/78/2019 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnowiec dla publicznych niepublicznych: szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego pdf 3.64 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/79/2019 w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków wraz z przepompowniami i siecią kanalizacyjną, z dotychczasowym Najemcą pdf 241.58 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIII/80/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 4.55 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIII/81/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Nr 113752R Wrocanka – Potakówka" pdf 315.21 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIII/82/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 256/4 pdf 213.99 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIII/83/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnowiec dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego pdf 285.09 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIII/84/2019 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego wysokość stawek szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 372.29 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/85/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 9.43 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/86/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026 pdf 4.48 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/87/2019 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeluśnicy pdf 234.79 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/88/2019 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/76/2019 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 września 2019 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Nr 113752R Wrocanka – Potakówka" pdf 328.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/89/2019 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości pdf 515.98 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/90/2019 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie gminy Tarnowiec pdf 2.47 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/91/2019 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 440.41 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/92/2019 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2020-2023 pdf 259.25 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/93/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wysokości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy pdf 243.15 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XV/94/2019 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec – Jedlicze - Potok w km 2+100- 2+305,4" pdf 225.95 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XV/95/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 5.19 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XV/96/2019 w sprawie: zmiany aglomeracji Tarnowiec pdf 258.38 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XV/97/2019 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych pdf 973.38 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/98/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 7.39 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/99/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026 pdf 3.75 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/100/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych pdf 246.22 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/101/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec" pdf 259.55 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/102/2019 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych pdf 1.33 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/103/2019 w sprawie: utworzenia Samorządowego Żłobka w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec pdf 2.45 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/104/2019 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok pdf 2.63 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/105/2019 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farna Wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik pdf 7.33 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/106/2019 w sprawie: rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów pdf 943.22 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVII/107/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności pdf 247.67 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVII/108/2019 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec pdf 229.86 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/109/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 9.50 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/110/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026 pdf 3.96 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/111/2019 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec pdf 4.37 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/112/2019 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 17.70 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/113/2019 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg pdf 683.23 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/114/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy w zakresie usługi polegającej na odławianiu, transportowaniu i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku "Wesoły Kundelek" w Lesku pdf 244.64 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/115/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/305/2018 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Tarnowiec pdf 472.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/116/2019 w sprawie: rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2019r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego pdf 424.07 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/117/2019 w sprawie: powołania Komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników pdf 253.90 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/118/2019 w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2024 z perspektywą do 2026" pdf 191.02 KB Bartłomiej Wójcik
Załącznik nr 1: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2024 z perspektywą do 2026 pdf 4.09 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/119/2019 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 pdf 3.23 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/120/2019 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 1.00 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/121/2019 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2019/2020 pdf 183.39 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/122/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy w zakresie usługi polegającej na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie - Łubno Opace" pdf 236.70 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/123/2019 w sprawie: ustalenia wysokości diety dla radnych Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania pdf 321.18 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/124/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Porozumienia Międzygminnego Nr GK.033.2.4.2018.H zawartego w dniu 16 marca 2018r. w Krośnie pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Tarnowiec pdf 8.27 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/125/2020 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 5.78 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/126/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030 pdf 3.75 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/127/2020 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego pdf 234.44 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/128/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 387/3 pdf 201.28 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/129/2020 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+750 – 5+107 strona prawa w miejscowości Czeluśnica i Nr 1886R Czeluśnica - Gąsówka w km 0+009 – 0+017 strona lewa w miejscowości Czeluśnica w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika pdf 1.65 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/130/2020 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec pdf 306.58 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/131/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tarnowiec pdf 259.99 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/132/2020 w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Tarnowiec przez Urząd Gminy w Tarnowcu pdf 318.82 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/133/2020 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 900.89 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XX/134/2020 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 2.67 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XX/135/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na wypłatę odszkodowań pod regulację pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec;Uchwała Nr XX/135/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na wypłatę odszkodowań pod regulację pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec pdf 220.77 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XX/136/2020 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2020 pdf 1.58 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XX/137/2020 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tarnowiec pdf 247.36 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXI/138/202 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 3.06 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXI/139/202 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030 pdf 4.13 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXI/140/202 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych" pdf 257.62 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXI/141/202 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej pdf 874.27 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXII/142/2020 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 5.71 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXII/143/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030 pdf 3.66 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXII/144/2020 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle pdf 233.85 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXII/145/2020 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego pdf 227.20 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXII/146/2020 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 581.31 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXII/147/2020 w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody drzew gatunku lipa wchodzących w skład "Alei Lipowej"’ uznanych za pomnik przyrody pdf 294.92 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/148/2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania pdf 155.40 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/149/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2019 rok pdf 165.05 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/150/2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok pdf 190.06 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/151/2020 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 2.24 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/152/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek’’ pdf 243.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/153/2020 w sprawie: dopłaty do 1 m3 wody, do 1m3 ścieków pdf 280.87 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/154/2020 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec pdf 1.88 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/155/2020 w sprawie: przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na lata 2020-2024” pdf 1.38 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/156/2020 w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec pdf 1.65 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/157/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 4.79 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/158/2020 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych pdf 1,012.85 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/159/2020 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec pdf 2.42 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/160/2020 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf 872.65 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/161/2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemnościUchwala Nr XXIV/161/2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności pdf 616.66 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/162/2020 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec pdf 1.93 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/163/2020 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2020/2021 pdf 173.70 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/164/2020 w sprawie: uznania skargi na działania Wójta Gminy z zasadną pdf 489.71 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/165/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 3.42 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/166/2020 w sprawie: udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniku Polskim pdf 228.37 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/167/2020 w sprawie: udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeluśnicy pdf 229.88 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/168/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości Gminy Tarnowiec na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu, oraz odstąpienia odprzetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania pdf 306.83 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/169/2020 w sprawie: przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2015-2020” pdf 48.24 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/170/2020 w sprawie: zmian w uchwale Nr Xll/88/2015 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategicznego Planu Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2022 pdf 211.26 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/171/2020 w sprawie: przystąpienia do Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" pdf 345.31 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVI/172/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 7.02 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVI/173/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030 pdf 3.76 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVI/174/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" pdf 520.51 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVI/175/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 233 pdf 206.80 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVI/176/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na bycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. działki 1316/3 pdf 202.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/177/2020 w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu pdf 760.09 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/178/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 11.63 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/179/2020 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030 pdf 3.63 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/180/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Budowa mostu na rzece Jasiołka wraz z dojazdami" pdf 247.83 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/181/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Projektu pod nazwą: "Modernizacja parku w miejscowości Tarnowiec" pdf 243.59 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/182/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec pdf 222.97 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/183/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnowiec, celem złożenia wniosków o dofinansowanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych pdf 244.21 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/184/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych" pdf 263.93 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/185/2020 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych pdf 1.02 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/186/2020 w sprawie: sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej pdf 3.56 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXVI/2105/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. pdf 1.08 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/187/2020 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec pdf 368.45 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/188/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/159/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec pdf 325.66 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/189/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf 389.18 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/190/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Umieszcz pdf 292.73 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/191/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 4.79 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/192/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030 pdf 3.61 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/193/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia pdf 229.49 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/194/2020 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 2.54 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/195/2020 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek" pdf 360.91 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/196/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 5.37 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/197/2020 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec pdf 4.41 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/198/2020 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 16.14 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/199/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok pdf 207.65 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/200/2020 w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Tarnowiec pdf 3.39 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/201/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Tarnowiec umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu, oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pdf 252.15 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/202/2020 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok pdf 2.78 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/203/2020 w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na rok 2021 pdf 4.35 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/204/2020 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Tarnowiec, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego pdf 391.54 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/205/2020 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/206/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.71 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/207/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok pdf 277.19 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/208/2021 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potakówce pdf 233.77 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/209/2021 w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych pdf 476.48 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/210/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Łubienko z dotychczasowym dzierżawcą pdf 248.29 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/211/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Brzezówka z dotychczasowym dzierżawcą pdf 242.42 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/212/2021 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1,006.30 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXI/213/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 656.98 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXI/214/2021 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Tarnowiec pdf 25.13 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/215/2021 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/199/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok pdf 215.45 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/216/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 3.97 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/217/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 3.36 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/218/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło" pdf 821.35 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/219/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej pdf 838.66 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/220/2021 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2021 pdf 1.73 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/221/2021 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 pdf 3.80 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/222/2021 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Tarnowiec na lata 2021-2023 pdf 3.00 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/223/2021 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy pdf 830.13 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/224/2021 w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu pdf 427.39 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/225/2021 w sprawie: rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały "w obronie prawdy, godności i wolności człowieka" pdf 747.40 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/226/2021 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnowiec pdf 1.28 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/227/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.71 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/228/2021 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 - 2030 pdf 3.46 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/229/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+397 w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski” pdf 278.96 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/230/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733” pdf 267.59 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/231/2021 w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą pdf 235.46 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/232/2021 w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą pdf 236.40 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/233/2021 w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą pdf 252.00 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/234/2021 w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Roztoki z dotychczasowym dzierżawcą pdf 259.68 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/235/2021 w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Umieszcz z dotychczasowym dzierżawcą pdf 257.48 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/236/2021 w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec z dotychczasowym dzierżawcą pdf 232.07 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/237/2021 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujących pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu pdf 438.58 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/238/2021 w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowiec na lata 2021 – 2026 pdf 45.11 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/239/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.62 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/240/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 - 2030 pdf 976.68 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/241/2021 zmieniająca uchwałę nr XXXIII/230/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733” pdf 55.62 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/242/2021 w sprawie: przyjęcia sołectwa Roztoki do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" pdf 37.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/243/2021 w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Roztoki pdf 3.68 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/244/2021 w sprawie: rozpatrzenia petycji pdf 153.46 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/245/2021 w sprawie: rozpatrzenia petycji pdf 166.83 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/246/2021 w sprawie: rozpatrzenia petycji pdf 165.66 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/247/2021 w sprawie: przekazania skargi na bezczynność Rady Gminy Tarnowiec do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pdf 244.14 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/248/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.34 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/249/2021 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 - 2030 pdf 1.01 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/250/2021 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego pdf 58.46 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/251/2021 w sprawie: ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków pdf 74.07 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/252/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wyższej wysokości pdf 70.04 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/253/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Łubienko z dotychczasowym dzierżawcą pdf 55.34 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/254/2021 w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach wchodzących w skład Alei Lipowej pdf 98.51 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVI/255/2021 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.44 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVI/256/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 1.03 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVI/257/2021 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu pdf 50.21 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVI/258/2021 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXII/218/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 11 marca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło” pdf 55.26 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVI/259/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło” pdf 199.50 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/260/2021 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania pdf 37.09 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/261/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2020 rok pdf 42.45 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/262/2021 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok pdf 58.83 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/263/2021 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.27 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/264/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 952.93 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/265/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok pdf 62.41 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/266/2021 w sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki’’ na lata 2022-2030 pdf 123.08 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/267/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą pdf 71.14 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/268/2021 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności pdf 118.97 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/269/2021 w sprawie: przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tarnowiec” pdf 675.25 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/270/2021 w sprawie: przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pdf 98.24 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/271/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 942.37 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/272/2021 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrucowej pdf 61.08 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/273/2021 w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 269.86 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/274/2021 w sprawie: odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 35.49 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/275/2021 w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 421.76 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/276/2021 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 35.61 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/277/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.95 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/278/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 1.08 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/279/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu w roku szkolnym 2021/2022” pdf 65.60 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/280/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowożenie niepełnosprawnych wychowanków i uczniów do placówek oświatowych, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2021/2022” pdf 70.04 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/281/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, gdy dowóz oraz opiekę w czasie dowozu zapewnia Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2021/2022” pdf 66.38 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/282/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/270/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pdf 66.65 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/283/2021 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa mostu na rzece Jasiołka wraz z dojazdami” pdf 60.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/284/2021 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnowiec, celem złożenia wniosków o dofinansowanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych pdf 68.07 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/285/2021 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2021/2022 pdf 46.45 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/286/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok pdf 55.33 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/287/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą pdf 60.62 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/288/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pdf 71.56 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/289/2021 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.44 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/290/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 1.23 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/291/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w miejscowości Opacie” pdf 86.48 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/292/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok pdf 58.68 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/293/2021 w sprawie: przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2021 z uwzględnieniem lat 2019-2020 pdf 296.64 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/294/2021 w sprawie: przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Tarnowiec’’ pdf 560.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/295/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Umieszcz pdf 50.54 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/296/2021 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec pdf 75.97 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/297/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.03 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/298/2021 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości pdf 133.55 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/299/2021 w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów7 własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf 64.98 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/300/2021 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 565.51 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/301/2021 w sprawie: przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych pdf 264.26 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/302/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w uchwale budżetowej na rok 2021 w zakresie usługi polegającej na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574 - 3+257” pdf 58.04 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/303/2021 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574 - 3+257" pdf 67.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/304/2021 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.57 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/305/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 1.06 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/306/2021 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości pdf 60.22 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/307/2021 w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do Stowa-rzyszenia Związek Samorządów Polskich pdf 550.79 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/308/2021 w sprawie: "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" pdf 619.42 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/309/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/182/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie studium uwarun-kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec pdf 63.56 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/310/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łajsce o numerze ewid. działki 93 pdf 48.62 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/311/2021 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec pdf 70.58 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/312/2021 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wyso-kości diet dla radnych Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania pdf 64.08 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/313/2021 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom pdf 84.12 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/314/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w uchwale bu-dżetowej na rok 2021 w zakresie wykonania zadania pn.: „Opracowanie dokumenta-cji projektowo - kosztorysowej na budowę PSZOK-u w Tarnowcu” pdf 62.49 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIV/315/2021 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.99 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIV/316/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIV/317/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok pdf 60.92 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIV/318/2021 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek" pdf 89.30 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIV/319/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy Tarnowiec pdf 203.87 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/320/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 931.79 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/321/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 – 2030 pdf 1.03 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/322/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 – 2031 pdf 1.37 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/323/2021 w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 6.61 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/324/2021 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 285.67 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/325/2021 w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na rok 2022 pdf 775.91 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/326/2021 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 250.04 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 06 lipiec 2021 13:23 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 lipiec 2021 13:25 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 lipiec 2021 09:37 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 lipiec 2021 09:40 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 lipiec 2021 09:45 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 lipiec 2021 14:05 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 10:24 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 10:30 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:24 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:29 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:45 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:48 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:55 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:07 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:13 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:18 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:20 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:38 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:02 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:05 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:12 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:17 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 10:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:09 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:12 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:14 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:18 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:24 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:31 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:49 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 sierpień 2021 22:08 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 wrzesień 2021 07:55 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 październik 2021 08:08 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 październik 2021 10:42 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 grudzień 2021 08:05 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 grudzień 2021 11:38 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 grudzień 2021 11:43 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 styczeń 2022 09:34 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 styczeń 2022 08:57 Bartłomiej Wójcik