Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi :
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U . z 2021 r. poz. 573 ) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art. 5 i art. 62 ww ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

Program ma także zapewnić  :

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Opieka wytchnieniowa