Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego Gminy Tarnowiec świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej

Informator o instytucjach realizujących działania adresowane do osób stosujących przemoc domową w powiecie jasielskim OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DZIAŁAJĄCY W STRUKTURZE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAŚLE

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego Gminy Tarnowiec Świadczenie usług asystencji osobistej w ramach Programu” Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu gminy Tarnowiec, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

Apel do mieszkańców Gminy w związku ze zbliżającą się zimą

Mając na uwadze zbliżającą się zimę i pogarszające się warunki atmosferyczne, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, samotne, starsze i niepełnosprawne, które w okresie zimy pozbawione są należytego ogrzewania i pozostają w trudnej sytuacji życiowej.

Informacja dotycząca zmian w przepisach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wprowadzających nowy rodzaj świadczenia: świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r.

Opieka wytchnieniowa

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Główne cele Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2023 r.