Wójt Gminy Tarnowiec

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024

zadania publicznego Gminy Tarnowiec

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowiec.