WÓJT GMINY TARNOWIEC

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn. zm./ w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm./ oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. 2023 r. ,poz.571/ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu gminy Tarnowiec, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.