1. Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Zarządzenie Nr 2/2015 zmieniające projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 3. Zarządzenie Nr 3/2015 zmieniające projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 5. Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 6. Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.
 7. Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie: Programu Szkolenia Gminy Tarnowiec na lata 2015-2017 oraz Planu szkolenia Obronnego w 2015 r.
 8. Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie: powołania Komisji do likwidacji formularzy dowodowych.
 9. Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.
 10. Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Tarnowiec w 2015 roku.
 11. Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 12. Zarządzenie Nr 12/2105 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 13. Zarządzenie Nr 13/2105 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 14. Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 rok.
 15. Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.
 16. Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem - nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 17. Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 18. Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
 19. Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 20. Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.
 21. Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Tarnowiec.
 22. Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 23. Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 24. Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zabudowanych oczyszczalnią ścieków wraz z przepompowniami i siecią kanalizacyjną.
 25. Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 26. Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2014 rok.
  - Załącznik: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2014 rok.
 27. Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2014 rok.
 28. Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 29. Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2014 rok.
 30. Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec za rok 2014 r.
 31. Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 32. Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 33. Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie: ogłoszenia zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 34. Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 35. Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisko atmosferycznych.
 36. Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 37. Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 38. Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie: powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 39. Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 40. Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 41. Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.
 42. Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka publiczna w Tarnowcu.
 43. Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 44. Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 45. Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 46. Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie: podjęcia czynności niezbędnych w związku z chwałami Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji Publicznych Szkół w miejscowościach: Czeluśnica, Łajsce i Umieszcz.
 47. Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 48. Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie: odwołania dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 49. Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 50. Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 51. Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 52. Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na rok 2015.
 53. Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 54. Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 55. Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 56. Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 57. Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie: miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 58. Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 59. Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Tarnowiec, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w sprawie określenia regulaminu pracy tej Komisji.
 60. Zarządzenie Nr 59A/2015 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 61. Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie: braku celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci w zakresie piłki nożnej w miejscowości Łubno Szlacheckie.
 62. Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 63. Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 64. Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 65. Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 66. Zarządzenie Nr 65/2015 sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 67. Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r, - "Wyprawka szkolna".
 68. Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie: ustalenia koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 69. Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na najem nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 70. Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum na terenie gminy Tarnowiec.
 71. Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
 72. Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 73. Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie: powołania Komisji do przyjęcia mienia ruchomego likwidowanych jednostek oświatowych Gminy Tarnowiec.
 74. Zarządzenie Nr 72A/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zabudowanych oczyszczalnią ścieków wraz z przepompowniami s siecią kanalizacyjną.
 75. Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie: powołania Komisji do przekazania mienia ruchomego likwidowanych jednostek oświatowych Gminy Tarnowiec w nieodpłatne użytkowanie stowarzyszeniom.
 76. Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.
 77. Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.
 78. Zarządzenie Nr 76/2015 w sprawie: nieodpłatnego użyczenia przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu dla Stowarzyszenia Oświatowego "Kraina Wiedzy" z siedzibą w Umieszczu.
 79. Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum.
 80. Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za nieobecnego Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 81. Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie: nieodpłatnego użyczenia przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy dla Stowarzyszenia "Razem dla naszej szkoły" z siedzibą w Czeluśnicy.
 82. Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie: nieodpłatnego użyczenia przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Łajscach dla Stowarzyszenia "Razem w Szkole" z siedzibą w Łajscach.
 83. Zarządzenie Nr 81/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 84. Zarządzenie Nr 82/2015 w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.
 85. Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie: powołania Zastępcy Gminy Tarnowiec.
 86. Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta do składania woli w imieniu gminy Tarnowiec w zakresie zarządu mieniem.
 87. Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie: upoważnienia zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 88. Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie: prowadzenia spraw gminy Tarnowiec Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.
 89. Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Tarnowiec określonych spraw gminy.
 90. Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 91. Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 92. Zarządzenie Nr 90/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 93. Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 94. Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie: organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Tarnowiec.
 95. Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 96. Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie: powołania Komisji do Spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 97. Zarządzenie Nr 95/2015 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących przebudowy i remontów dróg gminnych.
 98. Zarządzenie Nr 96/2015 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie
 99. Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Ludowy Klub Sportowy „Tajfun” Łubno z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie „Piłka nożna dla dzieci od najmłodszych lat” w okresie 22 września 2015 r. do 31 października 2015 r.
 100. Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie: określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tarnowiec.
 101. Zarządzenie Nr 99/2015 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 102. Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 103. Zarządzenie Nr 101/2015 w sprawie: wyznaczenia na rok 2016 podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
 104. Zarządzenie Nr 102/2015 w sprawie: powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 105. Zarządzenie Nr 103/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 106. Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
 107. Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie "Piłka nożna dla dzieci od najmłodszych lat" w okresie 9 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 108. Zarządzenie Nr 106/2015 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 109. Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 110. Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 111. Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie: zmiany komisji ZFM dla pracowników oświaty.
 112. Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na opiekuna świetlicy Opiekuńczo-Środowiskowej w miejscowości: Brzezówka, Glinik Polski, Glinik Nowy, Łubienko, Sadkowa.
 113. Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 114. Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 115. Zarządzenie Nr 113/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 116. Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy "Arka" w Umieszczu z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie "Pokonujemy trasy Nordic Walking w naszej okolicy" w okresie od 6 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 117. Zarządzenie Nr 115/2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu na rok 2016
 118. Zarządzenie Nr 116/2015 w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 119. Zarządzenie Nr 117/2015 w sprawie: ustalenia warunków, zasad najmu oraz stawek czynszu za najem lokali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 120. Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 121. Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 122. Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 123. Zarządzenie Nr 121/2015 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 124. Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 125. Zarządzenie Nr 123/2015 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
 126. Zarządzenie Nr 124/2015 w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.
 127. Zarządzenie Nr 125/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zabudowanych przepompowniami ścieków sieci kanalizacyjnej Sądkowa - Dobrucowa.
 128. Zarządzenie Nr 126/2015 w sprawie: zmian budżetu na 2015 rok.
 129. Zarządzenie Nr 127/2015 w sprawie: zmian budżetu na 2015 rok.
 130. Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 131. Zarządzenie Nr 129/2015 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 132. Zarządzenie Nr 130/2015 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej "Świadczeń usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2016 roku."
 133. Zarządzenie Nr 131/2015 zmieniające projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 134. Zarządzenie Nr 132/2015 zmieniające projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 135. Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 136. Zarządzenie Nr 134/2015 w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 137. Zarządzenie Nr 135/2015 w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 138. Zarządzenie Nr 136/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie za 2015 rok.
 139. Zarządzenie Nr 137/2015 w sprawie: zmiany planów dochodów związanych z realizacja zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 rok.
 140. Zarządzenie Nr 138/2015 w sprawie: ustalenia zasad kontroli zarządczych w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:21 Bartłomiej Wójcik