Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zasady zakładania szkoły lub placówki niepublicznej reguluje art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – dalej u.p.o. Zgodnie z art. 168 ust. 1 u.p.o. osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Osoba zakładająca szkołę lub placówkę niepubliczną przedkłada zgłoszenie do ewidencji wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Urzędu Gminy Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, w godzinach:

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 
Do ww. zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby.
 2. Określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;
  1. w przypadku szkoły podstawowej – informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
  2. w przypadku szkoły podstawowej – informację, czy w szkole będzie zorganizowany oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne.
 3. Wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie Gminy Tarnowiec.
 4. Informację o warunkach lokalowych zapewniających:
 5. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 6. realizację innych zadań statutowych,
 7. bezpiecznie i higieniczne warunki nauki i pracy spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
 8. Statut szkoły lub placówki.
 9. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 10. Potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną);
 11. Dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami do prowadzenia szkoły lub placówki (np. umowa najmu)
 12. Pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o spełnieniu wymagań dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w miejscu, w którym będzie prowadzona działalność oświatowa;
 13. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 u.p.o. - w przypadku szkoły niepublicznej;
 14. Pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 14 ust. 3 u.p.o. - w przypadku szkoły niepublicznej;
 15. Pozostałe dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Termin realizacji wpisu

Wójt Gminy Tarnowiec dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki
 2. datę i numer wpisu do ewidencji
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę
 5. adres szkoły lub placówki

Opłaty Nie pobiera się opłat.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu (pok. 7 ) w godzinach pracy urzędu
tj. w poniedziałek do 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 lub listownie na adres: Urząd Gminy w Tarnowcu, Tarnowiec 211, 38 – 204 Tarnowiec.

Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji

Wójt Gminy Tarnowiec wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 1. Zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 u.p.o. albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania zgłoszenie nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
 2. Statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Uwagi i informacje dodatkowe

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi ewidencyjnemu w terminie 14 dni każdą zmianę w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałą po wpisie do ewidencji. Przepisy art. 168 ust. 4 – 12 u.p.o. stosuje się odpowiednio.

W przypadku zmiany osoby prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek o zmianę składa osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany osoby prowadzącej. Zamiana osoby prowadzącej szkołę lub placówkę następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.


Wykreślenie wpisu do ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 1. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
 2. Prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
 3. Stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami u.p.o., ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, w szczególności nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 u.p.o.;
 4. Jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie usunęła uchybień wykazanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 5. Dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
 6. Zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Informacja o trybie odwołania

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje odwołanie, które wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz organ ewidencyjny.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Nadzór pedagogiczny nad niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami i placówkami funkcjonującymi na terenie Gminy Tarnowiec sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania placówek dostępne są na stronie Kuratorium - https://www.ko.rzeszow.pl/.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla funkcjonujących szkół i placówek reguluje uchwała Nr XI/70/2019 Rady Miasta Tarnowiec z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnowiec dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz niezbędny do wpisania szkoły/placówki do RSPO doc 89.50 KB Bartłomiej Wójcik
Kwalifikacje pracowników docx 14.13 KB Bartłomiej Wójcik
Informacja o warunkach lokalowych docx 14.56 KB Bartłomiej Wójcik
Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust 3 u.p.o docx 13.36 KB Bartłomiej Wójcik
Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych docx 18.30 KB Bartłomiej Wójcik
Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych docx 22.80 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 17 marzec 2023 08:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 marzec 2023 08:24 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:27 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:33 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:35 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:36 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:40 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:40 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:40 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:40 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:41 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 marzec 2023 14:52 Bartłomiej Wójcik