1. Uchwała Nr I/1/2002 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Tarnowcu.
 2. Uchwała Nr I/2/2002 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy w Tarnowcu.
 3. Uchwała Nr I/3/2002r w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr II/4/2002 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy.
 5. Uchwała Nr II/5/2002 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.
 6. Uchwała Nr II/6/2002 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwała Nr II/7/2002 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 8. Uchwała Nr II/8/2002 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 9. Uchwała Nr II/9/2002 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rolnictwa Infrastruktury.
 10. Uchwała Nr II/10/2002 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty.
 11. Uchwała Nr II/12/2002 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej.
 12. Uchwała Nr II/13/2002 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 13. Uchwała Nr II/14/2002 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 14. Uchwała Nr II/15/2002 w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
 15. Uchwała Nr II/16/2002 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji.
 16. Uchwała Nr II/17/2002 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o grunt.
 17. Uchwała Nr II/18/2002 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
 18. Uchwała Nr III/19/2002 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół w Rroztokach.
 19. Uchwała Nr III/20/2002 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Publicznych - Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Roztokach.
 20. Uchwała Nr III/21/2002 w sprawie przystąpienia Gminy Tarnowiec do Podkarpackiego Stowarzyszenia Sam.
 21. Uchwała Nr III/22/2002 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2002 rok.
 22. Uchwała Nr III/23/2002 w sprawie niewygasania nie zrealizowanych wydatków zamieszczonych w budż.
 23. Uchwała Nr III/24/2002 w sprawie: ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji oraz wysokości diety dla radnych.
 24. Uchwała Nr III/25/2002 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 25. Uchwała Nr III/26/2002 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Tarnowiec.
 26. Uchwała Nr IV/27/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/24/02 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji oraz wysokości diety dla radnych.
 27. Uchwała Nr IV/28/03 w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 28. Uchwała Nr IV/29/03 w sprawie: dokonywania czynności z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec wobec Wójta Gminy Tarnowiec.
 29. Uchwała Nr IV/30/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 30. Uchwała Nr IV/31/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 31. Uchwała Nr IV/32/03 w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Tarnowiec.
 32. Uchwała Nr IV/33/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 33. Uchwała Nr IV/34/03 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/361/02 z dnia 10 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Tarnowiec.
 34. Uchwała Nr IV/35/03 w sprawie: najmu części nieruchomości gruntowej pod zabudowę na okres powyżej 3 lat.
 35. Uchwała Nr IV/36/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 36. Uchwała Nr IV/37/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 37. Uchwała Nr IV/38/03 w sprawie: przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wywozu odpadów komunalnych.
 38. Uchwała Nr IV/39/03 w sprawie: uchwalenia regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.
 39. Uchwała Nr IV/40/03 w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowia w Tarnowcu.
 40. Uchwała Nr IV/42/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
 41. Uchwała Nr V/43/03 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Tarnowiec.
 42. Uchwała Nr V/44/03 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres powyżej 3 lat.
 43. Uchwała Nr V/45/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 44. Uchwała Nr V/46/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 45. Uchwała Nr V/47/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 46. Uchwała Nr V/48/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 47. Uchwała Nr V/49/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Tarnowcu w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wywozu odpadów komunalnych.
 48. Uchwała Nr VI/51/03 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 49. Uchwała Nr VI/52/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXII/321/2002 z dnia 29.04.2002r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
 50. Uchwała Nr VII/53/03 w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody Wielobranżowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 51. Uchwała Nr VII/54/03 w sprawie: zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
 52. Uchwała Nr VII/55/03 w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na okres 5 lat.
 53. Uchwała Nr VII56/03 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
 54. Uchwała Nr VII/57/03 w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 55. Uchwała Nr VII/58/03 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Tarnowiec liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 56. Uchwała Nr VII/59/03 w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.
 57. Uchwała Nr VII/60/03 w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 58. Uchwała Nr VIII/61/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 rok.
 59. Uchwała Nr VIII/62/03 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 60. Uchwała Nr VIII/63/03 w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 61. Uchwała Nr IX/65/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej.
 62. Uchwała Nr IX/66/03 w sprawie: zmiany nieruchomości.
 63. Uchwała Nr IX/67/03 w sprawie: powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 64. Uchwała Nr IX/68/03 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/40/03 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 24.02.2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowcu.
 65. Uchwała Nr IX/69/03 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 66. Uchwała Nr X/70/03 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 67. Uchwała Nr X/71/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 rok.
 68. Uchwała Nr XI/72/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Brzezówka.
 69. Uchwała Nr XI/73/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Czeluśnica.
 70. Uchwała Nr XI/74/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Dobrucowa.
 71. Uchwała Nr XI/75/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Gąsówka.
 72. Uchwała Nr XI/76/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Gliniczek.
 73. Uchwała Nr XI/77/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Glinik Polski.
 74. Uchwała Nr XI/78/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Łajsce.
 75. Uchwała Nr XI/79/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Łubno Szlacheckie.
 76. Uchwała Nr XI/80/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Łubienko.
 77. Uchwała Nr XI/81/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Łubno Opace.
 78. Uchwała Nr XI/82/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Nowy Glinik.
 79. Uchwała Nr XI/83/03 w sprawie: nadania Statusu Sołectwa Potakówka.
 80. Uchwała Nr XI/84/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Roztoki.
 81. Uchwała Nr XI/85/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Sądkowa.
 82. Uchwała Nr XI/86/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Tarnowiec.
 83. Uchwała Nr XI/87/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Umieszcz.
 84. Uchwała Nr XI/88/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Wrocanka.
 85. Uchwała Nr XI/89/03 w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.
 86. Uchwała Nr XI/90/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 rok.
 87. Uchwała Nr XI/91/03 w sprawie: udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowcu za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu.
 88. Uchwała Nr XI/92/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 89. Uchwała Nr XII/93/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2004 rok.
 90. Uchwała Nr XII/94/03 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 91. Uchwała Nr XII/95/03 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 92. Uchwała Nr XII/96/03 w sprawie: stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.
 93. Uchwała Nr XIII/97/03 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 94. Uchwała Nr XIII/98/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 rok.
 95. Uchwała Nr XIV/100/04 w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 96. Uchwała Nr XVII/112/04 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 97. Uchwała Nr XXIII/156/05 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 98. Uchwała Nr XXII/157/05 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 99. Uchwała Nr XXII/158/05 w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnowiec.
 100. Uchwała Nr XXIII/159/05 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 101. Uchwała Nr XXIII/160/05 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 102. Uchwała Nr XXIII/161/05 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec.
 103. Uchwała Nr XXIII/162/05 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.
 104. Uchwała Nr XXIII/163/05 w sprawie: powołania radnego w skład Komisji Budżetowej, rolnictwa i Infrastruktury.
 105. Uchwała Nr XXIV/164/05 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 106. Uchwała Nr XXIV/165/05 w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 107. Uchwała Nr XXIV/166/05 w sprawie: ustalenia regulaminy określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszy na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 108. Uchwała Nr XXIV/167/05 w sprawie: przystąpienia do realizacjo projekty grypowego pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminach Związku.
 109. Uchwała Nr XXV/168/05 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na rok 2005.
 110. Uchwała Nr XXV169/05 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 111. Uchwała Nr XXV/170/05 w sprawie: zmiany zakresy rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 112. Uchwała Nr XXV/171/05 w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowiec.
 113. Uchwała Nr XXVI/172/05 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 114. Uchwała Nr XXVI/173/05 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2005 rok.
 115. Uchwała Nr XXVI/174/05 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Tarnowiec.
 116. Uchwała Nr XXVI/175/05 w sprawie: przystąpienia do realizacji inwestycji w roku 2006.
 117. Uchwała Nr XXVII/176/05 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Tarnowcu.
 118. Uchwała Nr XXVII/177/05 w sprawie: opinii do projektu planu aglomeracji "TARNOWIEC".
 119. Uchwała Nr XXVII/178/05 w sprawie: opinii do projektu planu aglomeracji "JEDLICZE" w części dotyczącej terenu Gminy Tarnowiec.
 120. Uchwała Nr XXVII/179/05 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 121. Uchwała Nr XXVII/180/05 w sprawie: zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 122. Uchwała Nr XXVII/181/05 w sprawie: przystąpienia do realizacji inwestycji w roku 2006.
 123. Uchwałą Nr XXVIII/182/05 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2005 rok.
 124. Uchwała Nr XXVIII/183/05 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Jasielskiego.
 125. Uchwała Nr XXVIII/184/05 w sprawie: przejęcia działek na własność Gminy Tarnowiec.
 126. Uchwała Nr XXVIII/185/05 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 127. Uchwałą Nr XXVIII/186/05 w sprawie: uchwalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników GOPS w Tarnowcu.
 128. Uchwała Nr XXVII/187/05 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Wielobranżowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 129. Uchwała Nr XXIX/188/05 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminach Związku".
 130. Uchwała Nr XXIX/189/05 w sprawie: porozumienia o współdziałaniu przy realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 131. Uchwała Nr XXX/190/05 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2005 rok.
 132. Uchwała Nr XXX/191/05 w sprawie: zamiany nieruchomości.
 133. Uchwała Nr XXX/192/05 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2005 r. przez Radę Gminy.
 134. Uchwała Nr XXX/193/05 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2005 rok.
 135. Uchwała Nr XXXI/194/05 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 136. Uchwałą Nr XXXI/195/05 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.
 137. Uchwała Nr XXXI/196/05 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 138. Uchwała Nr XXXI/197/05 w sprawie: przedłużenia na okres 1 roku czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 139. Uchwała Nr XXXI/198/05 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec ograniczonym prawem rzeczowym.
 140. Uchwała Nr XXXI/199/05 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
 141. Uchwała Nr XXXI/200/05 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 142. Uchwała Nr XXXII/201/05 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2005 rok.
 143. Uchwała Nr XXXII/202/2005 w sprawie: ustalenia regulamin określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu ma nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 144. Uchwała Nr XXXII/203/05 w sprawie: wydzierżawienia dziełek na okres powyżej 3 lat.
 145. Uchwała Nr XXXII/204/05 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 146. Uchwała Nr XXXIV/212/06 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2006 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 styczeń 2021 22:50 Bartłomiej Wójcik