1. Zarządzenie Nr 1/08 w sprawie: naboru na stanowisko Referenta ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Tarnowcu
 2. Zarządzenie Nr 2/08 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzania naboru na stanowisko Referenta ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
 3. Zarządzenie Nr 3/08 w sprawie: naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy w Tarnowcu
 4. Zarządzenie Nr 4/08 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 5. Zarządzenie Nr 5/08 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 6. Zarządzenie Nr 6/08 w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łajsce gm. Tarnowiec
 7. Zarządzenie Nr 7/08 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 8. Zarządzenie Nr 8/08 zmieniające projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.
 9. Zarządzenie Nr 9/08 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 10. Zarządzenie Nr 10/08 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do dzierżawy.
 11. Zarządzenie Nr 11/08 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Łajscach.
 12. Zarządzenie Nr 12/08 w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
 13. Zarządzenie Nr 13/08 w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 14. Zarządzenie Nr 14/08 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego zadania p.n. "Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec obejmujących 8 zadań".
 15. Zarządzenie Nr 15/08 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2007 rok
  - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok
  - Załącznik Nr 1
  - Załącznik Nr 2
 16. Zarządzenie Nr 16/08 w sprawie: układu wykonawczego budżetu oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2008 rok.
 17. Zarządzenie Nr 17/08 w sprawie: wprowadzenia w życie "Instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego w Urzędzie Gminy w Tarnowcu".
 18. Zarządzenie Nr 18/08 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 19. Zarządzenie nr 19/08 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 20. Zarządzenie Nr 20/08 w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogi gminnej objętych zezwoleniem Starosty Jasielskiego z dnia 06.11.2007r. znak. OS.V.7637-43/07.
 21. Zarządzenie Nr 21/08 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego zadania p.n. "Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowcu".
 22. Zarządzenie Nr 22/08 w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
 23. Zarządzenie Nr 23/08 w sprawie: wprowadzenia zamiennego dnia wolnego od pracy za dzień 03.05.2008r. oraz za dzień 01.11.2008r. w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 24. Zarządzenie Nr 24/08 w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy.
 25. Zarządzenie Nr 25/08 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 26. Zarządzenie Nr 26/08 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 27. Zarządzenie Nr 27/08 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnowiec".
 28. Zarządzenie Nr 28/08 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 29. Zarządzenie Nr 29/08 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do oddania w najem.
 30. Zarządzenie Nr 30/08 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 31. Zarządzenie Nr 32/08 w sprawie: ustalenia operatorów informatycznych.
 32. Zarządzenie Nr 34/08 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 33. Zarządzenie Nr 36/08 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n. "Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej we wsi Nowy Glinik w ramach zadania nr 18/05/112/1"
 34. Zarządzenie Nr 37/08 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n. "Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowcu".
 35. Zarządzenie Nr 38/08 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n. "Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowości Potakówka - Osiny oraz Umieszcz - Do Młyna".
 36. Zarządzenie Nr 39/08 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących remontów nawierzchni dróg gminnych.
 37. Zarządzenie Nr 40/08 w sprawie: zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 38. Zarządzenie Nr 41/08 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących remontów nawierzchni dróg gminnych.
 39. Zarządzenie Nr 42/08 w sprawie: powołania Komisji do spraw oszacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez powódź na terenie Gminy Tarnowiec.
 40. Zarządzenie Nr 43/08 w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
 41. Zarządzenie Nr 44/08 w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
 42. Zarządzenie Nr 45/08 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego zadania p.n. "Remont nawierzchni drogi gminnej Czeluśnica - Kaczyniec w km 0+000 - 0+538'
 43. Zarządzenie Nr 46/08 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n. "Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowości Nowy Glinik - Stara Droga, Nowy Glinik - Glinik Polski"
 44. Zarządzenie Nr 47/08 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 45. Zarządzenie Nr 48/08 w sprawie: klasyfikowania wydatków strukturalnych.
 46. Zarządzenie Nr 49/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 47. Zarządzenie Nr 50/08 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 48. Zarządzenie Nr 51/08 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 roku.
  - Informacja o przebiegu wykonania budżetu
  - Załącznik Nr 1
  - Załącznik Nr 2
 49. Zarządzenie Nr 52/08 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników dla dzieci i uczniów z klas 0-III, podejmujących naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec w roku szkolnym 2008/2009.
 50. Zarządzenie Nr 53/08 zmieniające zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 51. Zarządzenie Nr 55/08 zmieniające zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 52. Zarządzenie Nr 56/08 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących wymiany stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.
 53. Zarządzenie Nr 57/08 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 54. Zarządzenie Nr 58/08 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 55. Zarządzenie Nr 59/08 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 56. Zarządzenie Nr 60/08 w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy.
 57. Zarządzenie Nr 61/08 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łubno Szlacheckie, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 58. Zarządzenie Nr 62/08 w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 59. Zarządzenie Nr 63/08 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących remontów nawierzchni dróg gminnych.
 60. Zarządzenie Nr 64/08 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 61. Zarządzenie Nr 65/08.
 62. Zarządzenie Nr 66/08 w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 63. Zarządzenie Nr 67/08 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 64. Zarządzenie Nr 68/08 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 65. Zarządzenie Nr 69/08 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 66. Zarządzenie Nr 70/08 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do oddania w najem.
 67. Zarządzenie Nr 71/08 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
 68. Zarządzenie Nr 73/08 w sprawie: przygotowania projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
  - Projekt uchwały
  - Załącznik nr 1
  - Załącznik nr 2
  - Załącznik nr 3
  - Załącznik nr 4,5,6
  - Załącznik nr 7
  - Objaśnienia
  - Prognoza długu
 69. Zarządzenie Nr 74/08 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gliniczek, Łubno Szlacheckie, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 70. Zarządzenie Nr 76/08 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 71. Zarządzenie Nr 77/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 72. Zarządzenia Nr 78/08 w spawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 73. Zarządzenie Nr 79/2008 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących zadania pn. "Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej we wsi Nowy Glinik w ramach zadania nr 18/05/112/1"
 74. Zarządzenie Nr 80/2008 zmieniające projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok.
 75. Zarządzenie Nr 81/2008 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 76. Zarządzenie Nr 82/2008 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wrocanka, Łubienko, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 77. Zarządzenie Nr 83/2008 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łubno Szlacheckie, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 78. Zarządzenie Nr 84/08 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 79. Zarządzenie Nr 85/2008 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 80. Zarządzenie Nr 86/2008 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 81. Zarządzenie Nr 87/2008 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:30 Bartłomiej Wójcik