Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec pdf 87.15 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Tarnowiec na rok 2022 pdf 431.89 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 3/2022 WÓJTA GMINY TARNOWIEC - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Tarnowiec w 2022 roku pdf 234.64 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 04/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec - SP Nowy Glinik” pdf 253.78 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania i odmowy przyznania dodatku osłonowego pdf 51.17 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie: w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023 pdf 145.59 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie NR 7/2022 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 pdf 141.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 651.24 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2022 roku pdf 537.98 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2022 roku pdf 510.14 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 243.79 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 324.26 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 2.45 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2022 roku pdf 624.34 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2022 roku pdf 579.46 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 16/2022 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 342.53 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 17/2022 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec - SP Roztoki” pdf 202.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 18/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 323.86 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2022 roku pdf 89.53 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 20/2022 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2022 roku pdf 157.50 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 243.68 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 22/2022 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji utrwalania i transmitowania obrazu i dźwięku podczas sesji Rady Gminy w Tarnowcu przy użyciu urządzeń rejestrujących pdf 297.91 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 23/2022 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa wydzielonych odcinków linii energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tarnowiec.” pdf 196.80 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 24/2022 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu w roku szkolnym 2021/2022 pdf 67.31 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 25/2022 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 213.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 25/2022/A W sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 152.22 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 26/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 226.97 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 27/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 620.18 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu pdf 1.14 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 29/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu pdf 1.10 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu.” pdf 68.41 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2021 rok pdf 11.29 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 32/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2021 rok pdf 378.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2021 rok pdf 379.86 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 34/2022 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec za 2021 rok pdf 2.55 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 35/2022 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy pdf 54.38 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec pdf 353.04 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 37/2022 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadania w zakresie pomocy społecznej świadczenie usługi opieki wytchnieniowejw formie pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym łub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie gminy Tarnowiec pdf 437.45 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 38/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 854.04 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 38/2022/A w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 511.25 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 39/2022 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec pdf 296.46 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 40/2022 w sprawie: określenia formy i trybu przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Tarnowiec oraz samorządowe instytucje kultury pdf 52.09 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 41/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 917.78 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 42/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 264.56 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 43/2022 w sprawie: ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnowcu pdf 665.98 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 44/2022 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie pdf 151.28 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 797.29 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 46/2022 w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku pdf 176.45 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 47/2022 WÓJTA GMINY TARNOWIEC - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie sposobu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Tarnowiec pdf 193.18 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 48/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 716.73 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 49/2022 w sprawie: przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osoby zamieszkałej na terenie Gminy Tarnowiec pdf 91.35 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie 50/2022 pdf 0 bytes Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 497.38 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 52/2022 pdf 0 bytes Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 53/2022 pdf 0 bytes Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 1.24 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie: przedstawienia raportu o stanie Gminy Tarnowiec za 2021 rok pdf 4.50 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 56/2022 w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce pdf 305.98 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 57/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 739.88 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 58/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 02.06.2022r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce pdf 76.59 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 luty 2022 09:35 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 03 luty 2022 14:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 marzec 2022 18:28 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02 marzec 2022 11:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09 marzec 2022 14:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 marzec 2022 14:45 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 kwiecień 2022 12:02 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 21 kwiecień 2022 10:01 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 kwiecień 2022 10:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 kwiecień 2022 10:04 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 kwiecień 2022 10:08 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 maj 2022 10:45 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 maj 2022 12:25 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 maj 2022 10:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 maj 2022 11:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 czerwiec 2022 09:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 czerwiec 2022 12:54 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 czerwiec 2022 12:55 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 czerwiec 2022 12:56 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 czerwiec 2022 09:00 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 10:18 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 10:35 Bartłomiej Wójcik