Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowości Roztoki i Gliniczek pdf 83.94 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego GP.6733.21.2020 pdf 56.33 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie WOOŚ.420.4.9.2019.JK.151 pdf 987.71 KB Bartłomiej Wójcik
Stacja bazowa P4 Sp. z o.o. nr JSL7002D wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową GP.6733.21.2020 pdf 32.16 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym GN.11.6821.3.1.2019 pdf 88.53 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami postępowania scaleniowego dla uczestników scalania pdf 1.06 MB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i zapoznaniu się z materiałami przed wydaniem decyzji na budowę elektrowni fotowoltaicznej pdf 464.47 KB Bartłomiej Wójcik
Stacja bazowa P4 Spółka z.o.o. nr JSL 7002D wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową GP.6733.21.2020 pdf 37.17 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie WOOŚ.420.4.9.2019.JK.187 pdf 78.81 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GN.II.6821.3.1.2022 pdf 46.97 KB Bartłomiej Wójcik
Przebudowa linii kolejowej nr 108 Stróże-Krościenko od stacji Jasło do stacji Tarnowiec od km 46.330 do km 53.520 szlak od stacji Tarnowiec do stacji Jedlicze od km 54.220 do km 60.020 - RZ.RUZ.4210.48.2022JP pdf 82.11 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowości Roztoki i Gliniczek GP.6733.1.2022 pdf 114.74 KB Bartłomiej Wójcik
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ŚK.6220.5.2022 pdf 59.65 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami postępowania scaleniowego dla uczestników scalania GN.6622.5.2018 pdf 95.36 KB Bartłomiej Wójcik
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Roztoki WOOŚ.420.4.2.2022.KR.3 pdf 88.10 KB Bartłomiej Wójcik
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody z utworów trzeciorzędowych poprzez studnię wierconą zlokalizowaną na działce 421 obręb ewidencyjny 180511_2.0002. Czeluśnica RZ.ZUZ.2.4210.158.2022. PP pdf 56.33 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki GP.6733.21.2020 pdf 34.24 KB Bartłomiej Wójcik
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzenia wodnego, na likwidację rowu melioracyjnego R-Cz-30 wraz z przepustami w zakresie km 0+000-0+665, przebiegającego poprzez działki nr ewid. 525, 523, 522, 521, 520, 519 i 518 w obrębie ewidencyjnym 180511_2.0016. Umieszcz RZ.ZUZ.2.4210.179.2022.PP pdf 85.33 KB Bartłomiej Wójcik
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy ZagórzRewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz WOOŚ.420.19.1.2022. JK.9 pdf 163.94 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie GN.II.6821.3.1.2022 pdf 49.72 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowości Roztoki i Gliniczek RZ.ZUZ.2.4210.283.2022.PP pdf 68.00 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie RZ.RUZ.4210.55.2022.TW pdf 167.71 KB Bartłomiej Wójcik
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowiec ŚK.6220.2.2022 pdf 466.86 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec pdf 187.89 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowości Roztoki i Gliniczek - RZ.ZUZ.2.4210.283.2022.PP pdf 97.66 KB Bartłomiej Wójcik
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec pdf 1.33 MB Bartłomiej Wójcik
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec pdf 4.85 MB Bartłomiej Wójcik
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec - rysunek uwarunkowań pdf 57.85 MB Bartłomiej Wójcik
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec - prognozy oddziaływania na środowisko pdf 26.26 MB Bartłomiej Wójcik
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec - kierunki rozwoju przestrzennego pdf 64.46 MB Bartłomiej Wójcik
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec - rysunek uwarunkowań jpg 8.60 MB Bartłomiej Wójcik
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec - prognozy oddziaływania na środowisko jpg 9.96 MB Bartłomiej Wójcik
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec - kierunki rozwoju przestrzennego jpg 9.42 MB Bartłomiej Wójcik
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec-Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574-3+257 - RZ.ZUZ.2.421O.337.2O22.PP pdf 89.80 KB Bartłomiej Wójcik
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - ŚK.6232.5.2022 pdf 99.12 KB Bartłomiej Wójcik
Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052 - WPN.6320.2.7.2020.KB.117 pdf 183.97 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie GN.II.6821.3.1.2022 pdf 58.30 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie RZ.RUZ.4210.55.2022.TW pdf 62.32 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowości Roztoki i Gliniczek - GP.6733.10.2022 pdf 50.06 KB Bartłomiej Wójcik
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec-Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574 - 3+257 - RZ.ZUZ.2.4210.337.2022.PP pdf 86.33 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki - RZ.ZUZ.2.4210.337.2022.PP pdf 163.95 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym - GN.II.6821.3.1.2022 pdf 125.42 KB Bartłomiej Wójcik
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Roztoki - WOOŚ.420.4.5.2022.BL.2 pdf 124.29 KB Bartłomiej Wójcik
Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych spływających z terenu istniejącej i projektowanej zabudowy Zakładu Karnego w Jaśle z działek o nr ewid. 3165/1 w obrębie ewidencyjnym nr 0016 Warzyce 6/1 obręb nr 0013 Roztoki oraz dróg dojazdowych poprzez istniejący wylot o średnicy 0 250 mm do wód powierzchniowych rzeki Jasiołki w zweryfikowanym km 7+500 w/w rzeki na dz. 5 w obrębie ewidencyjnym nr 0013 w m. Roztoki gm. Tarnowiec pdf 59.73 KB Bartłomiej Wójcik
Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Jasiołki nowych obiektów budowlanych tj. budowa 4 kondygnacyjnego pawilonu mieszkalnego, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku wartowni, wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, kanalizacji deszczowej wraz z ze zbiornikami retencyjnymi 50 m3 oraz 120m3, separatorami i przepompownią, odcinka gazociągu oraz wykonanie układu komunikacyjnego, a także ogrodzenia ażurowego na terenie działki nr ewid. 6/1 obręb nr 0013 Roztoki gm. Tarnowiec, 3165/1 obręb 0016 Warzyce, gm. Jasło - Rz.ZUZ.2.4210.453.2022.MB-K pdf 60.83 KB Bartłomiej Wójcik
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WOOŚ.420.4.5.2022.BL.12 pdf 158.83 KB Bartłomiej Wójcik
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WOOŚ.420.4.5.2022.BL.13 pdf 116.71 KB Bartłomiej Wójcik
„Stacja bazowa telefonii komórkowej nr JSL7129A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową - GP.6733.13.2022 pdf 45.80 KB Bartłomiej Wójcik
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz - WOOŚ.420.19.1.2022. JK.37 pdf 171.78 KB Bartłomiej Wójcik
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz - WOOŚ.420.19.1.2022.JK.55 pdf 190.03 KB Bartłomiej Wójcik
Stacja bazowa telefonii komórkowej nr JSL7130A wraz z wewnętrzną linią zasilającą” na działce nr ewid. 734/4 w obrębie Nowy Glinik, gmina Tarnowiec pdf 39.45 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 18 styczeń 2022 08:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 marzec 2022 11:27 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 marzec 2022 22:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 kwiecień 2022 14:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 kwiecień 2022 12:51 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 kwiecień 2022 11:06 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 kwiecień 2022 13:49 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 maj 2022 12:49 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 maj 2022 15:42 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 maj 2022 09:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 maj 2022 14:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 maj 2022 10:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 maj 2022 14:57 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 czerwiec 2022 08:56 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 czerwiec 2022 14:51 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 lipiec 2022 14:12 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 lipiec 2022 14:22 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 lipiec 2022 15:47 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 lipiec 2022 08:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 sierpień 2022 13:38 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 sierpień 2022 11:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 wrzesień 2022 10:20 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 wrzesień 2022 10:23 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 wrzesień 2022 14:08 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 wrzesień 2022 07:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 wrzesień 2022 12:27 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 wrzesień 2022 12:27 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 wrzesień 2022 12:27 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 wrzesień 2022 12:30 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 wrzesień 2022 12:34 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 wrzesień 2022 13:56 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 wrzesień 2022 13:57 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 wrzesień 2022 14:56 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28 wrzesień 2022 08:42 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 październik 2022 13:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 październik 2022 13:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 październik 2022 07:46 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 październik 2022 13:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 październik 2022 14:38 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 październik 2022 14:27 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 listopad 2022 13:59 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 listopad 2022 14:22 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14 listopad 2022 11:02 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 listopad 2022 13:04 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 listopad 2022 14:25 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 grudzień 2022 14:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 luty 2023 12:05 Bartłomiej Wójcik