1. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 2. Uchwała Nr II/2/2014 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec.
 3. Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie: ustalenia liczby, nazw i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 5. Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 6. Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.
 7. Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.
 8. Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.
 9. Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.
 10. Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 11. Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 12. Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie: uchwalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2014.
 13. Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielanie przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Tarnowiec.
 14. Uchwała Nr II/14/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 15. Uchwała Nr II/15/2014 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 16. Uchwała Nr II/16/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 17. Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 18. Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie: uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026.
 19. Uchwała Nr III/19/2014 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
  - Załącznik
 20. Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 21. Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie: w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 22. Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 23. Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach.
 24. Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie: w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 25. Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umieszczu.
 26. Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 27. Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie: w sprawie: przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na lata 2015-2019".
 28. Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie: w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
 29. Uchwała Nr IV/29/2015 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 30. Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 31. Uchwała nr V/31/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 32. Uchwała nr V/32/2015 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.
 33. Uchwała nr V/33/2015 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec.
 34. Uchwała nr V/34/2015 w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec, oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
 35. Uchwała nr V/35/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/276/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowiec, których właścicielem jest Gmina Tarnowiec udostępnionego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 36. Uchwała nr V/36/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 37. Uchwała nr V/37/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/6/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 38. Uchwała Nr VI/38/2015 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 39. Uchwała Nr VI/39/2015 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podkarpackiego opiniującego negatywnie projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 40. Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego opiniującego negatywnie projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 41. Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 42. Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 43. Uchwała Nr VII/43/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach.
 44. Uchwała Nr VII/44/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 45. Uchwała Nr VII/45/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 46. Uchwała Nr VII/46/2015 w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
 47. Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie: dopłaty do 1 m3 wody, do 1 m3 ścieków.
 48. Uchwała Nr VII/48/2015 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec.
 49. Uchwała Nr VII/49/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łubienko i Łajsce w Gminie Tarnowiec. - Wojewoda podkarpacki w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność uchwały.
 50. Uchwała Nr VII/50/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w Gminie Tarnowiec – etap I. - Wojewoda podkarpacki w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność uchwały.
 51. Uchwała Nr VIII/51/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 52. Uchwała Nr VIII/52/2015 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 53. Uchwała Nr VIII/53/2015 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze".
 54. Uchwała Nr VIII/54/2015 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza grogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka".
 55. Uchwała Nr VIII/55/2015 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 56. Uchwała Nr VIII/56/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 57. Uchwała Nr VIII/57/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 58. Uchwała Nr VIII/58/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 59. Uchwała Nr VIII/59/2015 w sprawie: przyjęcia Zintegrowanej Strategii Świadczenia usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020.
  - Załącznik.
 60. Uchwała Nr VIII/60/2015 w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 61. Uchwała Nr VIII/61/2015 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 62. Uchwała Nr IX/62/2015 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Gliniczek.
 63. Uchwała Nr IX/63/2015 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa.
 64. Uchwała Nr IX/64/2015 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Glinik Polski.
 65. Uchwała Nr IX/65/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 66. Uchwała Nr IX/66/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 67. Uchwała Nr IX/67/2015 w sprawie: zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 68. Uchwała Nr IX/68/2015 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 69. Uchwała Nr X/69/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 70. Uchwała Nr X/70/215 w sprawie: ustalenia sieci szkół publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 71. Uchwała Nr XI/71/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 72. Uchwała Nr XI/72/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 73. Uchwała Nr XI/73/2015 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 74. Uchwała Nr XI/74/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 680.
 75. Uchwała Nr XI/75/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dobrucowa.
 76. Uchwała Nr XI/76/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Łubno Szlacheckie.
 77. Uchwała Nr XI/77/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 78. Uchwała Nr XI/78/2015 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania.
 79. Uchwała Nr XI/79/2015 w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 80. Uchwała Nr XI/80/2015 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 81. Uchwała Nr XI/81/2015 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
 82. Uchwała Nr XII/82/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 83. Uchwała Nr XII/83/2015 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 84. Uchwała Nr XII/84/2015 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
 85. Uchwała Nr XII/85/2015 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.00 zł Gminie Jedlicze, na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji budowlanej mostu wraz z łącznikami drogowymi na rzece Jasiołka, stanowiącego połączenie komunikacyjne pomiędzy Gminą Jedlicze i Gminą Tarnowiec."
 86. Uchwała Nr XII/86/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w Gminie Tarnowiec – etap I.
  - Rozstrzygnięcie nadzorcze.
 87. Uchwała Nr XII/87/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Łubienko i Łajsce w Gminie Tarnowiec.
 88. Uchwała Nr XII/88/2015 w sprawie: przyjęcia Strategicznego Planu Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2016-2022.
  - Załącznik: Strategiczny Plan Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2016-2022.
 89. Uchwała Nr XII/89/2015 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 90. Uchwała Nr XIII/90/2015 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 91. Uchwała Nr XIII/91/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 92. Uchwała Nr XIII/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015-2026.
 93. Uchwała Nr XIII/93/2015 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
 94. Uchwała Nr XIII/94/2015 w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego.
 95. Uchwała Nr XIII/95/2015 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 96. Uchwała Nr XIV/96/2015 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy w Tarnowcu.
 97. Uchwała Nr XIV/97/2015 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 98. Uchwała Nr XIV/98/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 99. Uchwała Nr XIV/99/2015 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 100. Uchwała Nr XIV/100/2015 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 101. Uchwała Nr XIV/101/2015 w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec’’.
  - Załącznik: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec.
 102. Uchwała Nr XIV/102/2015 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
 103. Uchwała Nr XIV/103/2015 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 104. Uchwała Nr XIV/104/2015 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 105. Uchwała Nr XIV/105/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Sądkowa.
 106. Uchwała Nr XV/106/2016 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 107. Uchwała Nr XV/107/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. działki 451.
 108. Uchwała Nr XV/108/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Umieszcz o numerze ewid. działki 918.
 109. Uchwała Nr XV/109/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wrocanka o numerze ewid. działki 174.
 110. Uchwała Nr XV/110/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym Najemcą.
 111. Uchwała Nr XV/111/2016 w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 112. Uchwała Nr XV/112/2016 w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 113. Uchwała Nr XV/113/2016 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 114. Uchwała nr XVI/114/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 115. Uchwała Nr XVI/115/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 116. Uchwała Nr XVI/116/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2016.
 117. Uchwała Nr XVI/117/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Tarnowiec.
 118. Uchwała Nr XVII/118/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 119. Uchwała Nr XVII/119/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026.
 120. Uchwała Nr XVII/120/2016 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec.
 121. Uchwała Nr XVII/121/2016 w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gąsówka.
 122. Uchwała Nr XVIII/122/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 123. Uchwała Nr XVIII/123/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Glinnik o numer ewid. działki 1197.
 124. Uchwała Nr XVIII/124/2016 w sprawie: zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
 125. Uchwała Nr XVIII/125/2016 w sprawie: zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
 126. Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w km 1+500-2+430".
 127. Uchwała Nr XIX/127/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 128. Uchwała Nr XIX/128/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026.
 129. Uchwała Nr XIX/129/2016 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków.
 130. Uchwała Nr XIX/130/2016 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 131. Uchwała Nr XIX/131/2016 w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 132. Uchwała Nr XX/132/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 133. Uchwała Nr XX/133/2016 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 134. Uchwała Nr XX/134/2016 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 135. Uchwała Nr XX/135/2016 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/291/2014 Rady Gminy Tarnowiec w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 136. Uchwała Nr XX/136/2016 w sprawie: zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Tarnowiec do projektu "Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec".
 137. Uchwała Nr XX/137/2016 w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec.
 138. Uchwała Nr XX/138/2016 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec.
 139. Uchwała Nr XX/139/2016 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 140. Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 141. Uchwała Nr XX/141/2016 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
 142. Uchwałą Nr XX/142/2016 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 143. Uchwałą Nr XX/143/2016 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 144. Uchwałą Nr XX/144/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok”;
 145. Uchwałą Nr XX/145/2016 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok;
 146. Uchwałą Nr XX/146/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026.
 147. Uchwałą Nr XX/147/2016 w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r.;
 148. Uchwałą Nr XX/148/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa";
 149. Uchwałą Nr XX/149/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa";
 150. Uchwałą Nr XX/150/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek";
 151. Uchwałą Nr XX/151/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Glinik Polski";
 152. Uchwałą Nr XX/152/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka";
 153. Uchwałą Nr XX/153/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 190 z dotychczasowym Najemcą;
 154. Uchwałą Nr XX/154/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 w budynku Ośrodka Zdrowia w Łajscach z dotychczasowym Najemcą;
 155. Uchwałą Nr XX/155/2016 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
 156. Uchwałą Nr XX/156/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Jasielskim w sprawie zasad prowadzenia i współfinansowania międzyszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego.
 157. Uchwała Nr XXII/157/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 158. Uchwała Nr XXII/158/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016-2026.
 159. Uchwała Nr XXII/159/2016 w sprawie: utworzenia Powiatowo - gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.
 160. Uchwała Nr XXII/160/2016 w sprawie: przyjęcia Statutu Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim;
  - Załącznik: Statut Powiatowego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jesielskim.
 161. Uchwała Nr XXII/161/2016 w sprawie: rozpatrzenia skargi.
 162. Uchwała Nr XXII/162/2016 w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr XXI/147/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
 163. Uchwała Nr XXIII/163/2016 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
 164. Uchwała Nr XXIII/164/2016 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok;
 165. Uchwała Nr XXIII/165/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2016-2026;
 166. Uchwała Nr XXIII/166/2016 w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r.;
 167. Uchwała Nr XXIII/167/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby, nazw i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec;
 168. Uchwała Nr XXIII/168/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec;
 169. Uchwała Nr XXIII/169/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/79/2015 z dnia 28 września 2015r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 170. Uchwała Nr XXIII/170/2016 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami na terenie Gminy Tarnowiec.
 171. Uchwała Nr XXIII/171/2016 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 172. Uchwała Nr XXIV/172/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec-Brzezówka w km 1+787 - 2+118; 2+122 - 3+344 wraz z przebudową przepustów w km 2+312; 3+244 w miejscowości Brzezówka";
 173. Uchwałą Nr XXIV/173/2016 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 r.
 174. Uchwała Nr XXIV/174/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu oraz budowie mostu na rzece Jasiołka w m. Jedlicze – osiedle Męcinka.
 175. Uchwała Nr XXV/175/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 176. Uchwała Nr XXV/176/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016-2026.
 177. Uchwała Nr XXV/177/2016 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 178. Uchwała Nr XXV/178/2016 w sprawie: ustalenia stawek od środków transportowych.
 179. Uchwała Nr XXV/179/2016 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 180. Uchwała Nr XXV/180/2016 w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Tarnowiec przez Urząd Gminy w Tarnowcu.
 181. Uchwała Nr XXV/181/2016 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 182. Uchwała Nr XXV/182/2016 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".
 183. Uchwała Nr XXVI/183/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 184. Uchwała Nr XXVI/184/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016-2026.
 185. Uchwała Nr XXVI/185/2016 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 186. Uchwała Nr XXVI/186/2016 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 187. Uchwała Nr XXVI/187/2016 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok.
 188. Uchwała Nr XXVI/188/2016 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 189. Uchwała Nr XXVI/189/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Tarnowiec.
 190. Uchwała Nr XXVI/190/2016 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 191. Uchwała Nr XXVI/191/2016 w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tarnowiec.
 192. Uchwała Nr XXVII/192/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 193. Uchwała Nr XXVII/193/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
 194. Uchwała Nr XXVII/194/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
 195. Uchwała Nr XXVII/195/2017 w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za zasługi dla sportu;
 196. Uchwała Nr XXVII/196/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego;
 197. Uchwała Nr XXVII/197/2017 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 198. Uchwała Nr XXVIII/198/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 199. Uchwała Nr XXVIII/199/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 200. Uchwała Nr XXVIII/200/2017 w sprawie:dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 201. Uchwała Nr XXVIII/201/2017 w sprawie: kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 202. Uchwała Nr XXVIII/202/2017 w sprawie: określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 203. Uchwała Nr XXVIII/203/2017 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2017.
 204. Uchwała Nr XXVIII/204/2017 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnowiec.
 205. Uchwała Nr XXVII/205/2017 w sprawie: w zatwierdzenia realizacji projektu wspolnnansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizacje zadania. Tytuł projektu: „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" Nr konkursu: RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
 206. Uchwała Nr XXIX/206/2017 w sprawie: zgłoszenia Sołectwa Łubno Szlacheckie do ,,Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020’’.
 207. Uchwała Nr XXX/207/2017 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 208. Uchwała Nr XXX/208/2017 w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łubno Szlacheckie.
 209. Uchwała Nr XXXI/209/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin”.
 210. Uchwała Nr XXXI/210/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 211. Uchwała Nr XXXII/211/2017 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle;
 212. Uchwała Nr XXXII/212/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 213. Uchwała Nr XXXII/213/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
 214. Uchwała Nr XXXII/214/2017 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1 m3 ścieków;
 215. Uchwała Nr XXXII/215/2017 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec;
 216. Uchwała Nr XXXII/216/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku Łajsce 140 na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 217. Uchwała Nr XXXIII/217/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 218. Uchwała Nr XXXIII/218/2017 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 219. Uchwała Nr XXXIII/219/2017 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 220. Uchwała Nr XXXIV/220/2017 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sądkowej.
 221. Uchwała Nr XXXIV/221/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 222. Uchwała Nr XXXIV/222/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026.
 223. Uchwała Nr XXXIV/223/2017 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 224. Uchwała Nr XXXIV/224/2017 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec Jedlicze-Potok polegająca na budowie miejsc postojowych w pasie drogowym w km 3+820-3+890 w miejscowości Tarnowiec”.
 225. Uchwała Nr XXXIV/225/2017 w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowcu.
 226. Uchwała Nr XXXIV/226/2017 w sprawie: przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2015-2020"
  - Załącznik
 227. Uchwała Nr XXXIV/227/2017 w sprawie: uchwalenia dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowiec".
  - Załącznik.
 228. Uchwała Nr XXXV/228/2017 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi Tarnowiec - Wrocanka nr 113766 R.
 229. Uchwała Nr XXXVI/229/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
 230. Uchwała Nr XXXVI/230/2017 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. ”Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE;
 231. Uchwała Nr XXXVI/231/2017 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113766R Tarnowiec – Wrocanka w km 0+000-0+630”.
 232. Uchwała Nr XXXVII/232/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 233. Uchwała Nr XXXVII/233/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
 234. Uchwała Nr XXXVII/234/2017 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Tarnowiec;
 235. Uchwała Nr XXXVII/235/2017 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec;
 236. Uchwała Nr XXXVII/236/2017 w sprawie: określenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 237. Uchwała Nr XXXVII/237/2017 w sprawie: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011 roku;
 238. Uchwała Nr XXXVII/238/2017 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Tarnowiec;
 239. Uchwała Nr XXXVII/239/2017 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Tarnowiec.
 240. Uchwała Nr XXXVII/240/2017 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu.
 241. Uchwała Nr XXXVII/241/2017 w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód gminy Tarnowiec za pomocą instrumentu płatniczego.
 242. Uchwała Nr XXXVIII/242/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 243. Uchwała Nr XXXVIII/243/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
 244. Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec;
 245. Uchwała Nr XXXVIII/245/2017 w sprawie: określenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 246. Uchwała Nr XXXVIII/246/2017 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
 247. Uchwała Nr XXXVIII/247/2017 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
 248. Uchwała Nr XXXVIII/248/2017 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami na terenie Gminy Tarnowiec;
 249. Uchwała Nr XXXVIII/249/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Domu Ludowego w Gliniku Polskim, z dotychczasowym najemcą;
 250. Uchwała Nr XXXVIII/250/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wrocanka o numerze ewid. działki 1288;
 251. Uchwała Nr XXXVIII/251/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie umowy dzierżawy części działki położonej w miejscowości Tarnowiec, o numerze ewid. 747;
 252. Uchwała Nr XXXVIII/252/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w miejscowości Potakówka na cele użytkowe, z dotychczasowym najemcą.
 253. Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Tarnowcu;
 254. Uchwała Nr XXXVIII/254/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łubnie Szlacheckim;
 255. Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 w sprawie: w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Przebudowa budynków Domów Ludowych w Potakówce i w Roztokach" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w zakresie poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 256. Uchwała Nr XXXIX/256/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 257. Uchwała Nr XXXIX/257/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łubienko o numerze ewid. działki 446;
 258. Uchwała Nr XXXIX/258/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu w budynku Domu Ludowego w Gliniku Polskim, na prowadzenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej;
 259. Uchwała Nr XXXIX/259/2017 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok;
 260. Uchwała Nr XXXIX/261/2017 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 261. Uchwała Nr XXXIX/261/2017 w sprawie: w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do realizacji projektu pn."Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
 262. Uchwała Nr XL/262/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa".
 263. Uchwała Nr XL/263/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa".
 264. Uchwała Nr XL/264/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek".
 265. Uchwała Nr XL/265/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Glinik Polski".
 266. Uchwała Nr XL/266/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/152/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka".
 267. Uchwała Nr XL/267/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 268. Uchwała Nr XL/268/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026.
 269. Uchwała Nr XL/269/2017 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok.
 270. Uchwała Nr XL/270/2017 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 271. Uchwała Nr XL/271/2017 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 272. Uchwała Nr XL/272/2017 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.
 273. Uchwała Nr XL/273/2017 w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do realizacji projektu pn."Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
 274. Uchwała Nr XL/274/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sądkowej, z dotychczasowym najemcą.
 275. Uchwała Nr XL/275/2017 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2018 rok.
 276. Uchwała Nr XLI/276/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 277. Uchwała Nr XLI/277/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
 278. Uchwała Nr XLI/278/2017 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji;
 279. Uchwała Nr XLI/279/2017 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu w budynku Domu Ludowego w Gliniku Polskim, na prowadzenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej.
 280. Uchwała Nr XLI/280/2017 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Tarnowiec, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 281. Uchwała Nr XLII/281/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 282. Uchwała Nr XLII/282/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 283. Uchwała Nr XLII/283/2018 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 284. Uchwała Nr XLII/284/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec, trybu kontroli prawidłowości pobrania wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
 285. Uchwała Nr XLIII/285/2018 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020,
 286. Uchwała Nr XLIII/286/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,
 287. Uchwała Nr XLIII/287/2018 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
 288. Uchwała Nr XLIII/288/2018 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg,
 289. Uchwała Nr XLIII/289/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec, o numerze ewid. działki 741/5,
 290. Uchwała Nr XLIII/290/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie przez Gminę Tarnowiec umowy najmu lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu na nieruchomości nr 331/3,
 291. Uchwała Nr XLIII/291/2018 w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej,
 292. Uchwała Nr XLIII/292/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej,
 293. Uchwała Nr XLIII/293/2018 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2018 rok.
 294. Uchwała Nr XLIV/294/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 295. Uchwała Nr XLIV/295/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 296. Uchwała Nr XLIV/296/2018 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
 297. Uchwała Nr XLIV/297/2018 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 298. Uchwała Nr XLIV/298/2018 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2018;
 299. Uchwała Nr XLIV/299/2018 w sprawie: przejęcia do realizacji od Powiatu Jasielskiego zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733 - opracowanie dokumentacji projektowej”;
 300. Uchwała Nr XLIV/300/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie ma rzecz Gminy Tarnowiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 139/2;
 301. Uchwała Nr XLIV/301/2018 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnowiec;
 302. Uchwała Nr XLIV/302/2018 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Tarnowiec
 303. Uchwała Nr XLV/303/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 304. Uchwała Nr XLV/304/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 305. Uchwała Nr XLV/305/2018 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Tarnowiec.
 306. Uchwała Nr XLV/306/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 139/2 oraz obciążeniu nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu.
 307. Uchwała Nr XLV/307/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 256/1, z dotychczasowym najemcom.
 308. Uchwała Nr XLVI/308/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 309. Uchwała Nr XLVI/309/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 310. Uchwała Nr XLVI/310/2018 w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego;
 311. Uchwała Nr XLVI/311/2018 w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 312. Uchwała Nr XLVII/312/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
 313. Uchwała Nr XLVII/313/2018 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
 314. Uchwała Nr XLVII/314/2018 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łajscach;
 315. Uchwała Nr XLVII/315/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 316. Uchwała Nr XLVII/316/2018 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 317. Uchwała Nr XLVII/317/2018 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków;
 318. Uchwała Nr XLVII/318/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi zlokalizowanej w m. Piotrówka na dz. o nr 38/1 oraz na dz. o nr 39 w m. Łubno Opace;
 319. Uchwała Nr XLVII/319/2018 w sprawie: przejęcia do realizacji od Powiatu Jasielskiego zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miej-scowości Tarnowiec”;
 320. Uchwała Nr XLVII/320/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Jasło przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej;
 321. Uchwała Nr XLVII/321/2018 w sprawie: przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tarnowiec’’;
 322. Uchwała Nr XLVII/322/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezówka;
 323. Uchwała Nr XLVII/323/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Czeluśnica;
 324. Uchwała Nr XLVII/324/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Dobrucowa;
 325. Uchwała Nr XLVII/325/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Gąsówka;
 326. Uchwała Nr XLVII/326/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Gliniczek;
 327. Uchwała Nr XLVII/327/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Glinik Polski;
 328. Uchwała Nr XLVII/328/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łajsce;
 329. Uchwała Nr XLVII/329/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łubienko;
 330. Uchwała Nr XLVII/330/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łubno Opace;
 331. Uchwała Nr XLVII/331/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łubno Szlacheckie;
 332. Uchwała Nr XLVII/332/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Glinik;
 333. Uchwała Nr XLVII/333/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Potakówka;
 334. Uchwała Nr XLVII/334/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Roztoki;
 335. Uchwała Nr XLVII/335/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sądkowa;
 336. Uchwała Nr XLVII/336/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnowiec;
 337. Uchwała Nr XLVII/337/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Umieszcz;
 338. Uchwała Nr XLVII/338/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wrocanka.
 339. Uchwała Nr XLVII/339/2018w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Domu Ludowego w Roztokach, z dotychczasowym najemcą.
 340. Uchwała Nr XLVII/340/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Szkoły Podstawowej w Brzezówce, z dotychczasowym najemcą.
 341. Uchwała Nr XLVII/341/2018 w sprawie: wprowadzenia w określonym miejscu publicznym odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 342. Uchwała Nr XLVIII/342/2018 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle;
 343. Uchwała Nr XLVIII/343/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 344. Uchwała Nr XLVIII/344/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 345. Uchwała Nr XLVIII/345/2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec;
 346. Uchwała Nr XLVIII/346/2018 w sprawie: uchwalenia regulaminów korzystania z boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec;
 347. Uchwała Nr XLVIII/347/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 190/2;
 348. Uchwała Nr XLVIII/348/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/317/2018 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 czerwca 2018r w sprawie dopłaty do 1 m3 wody, do 1m3 ścieków;
 349. Uchwała Nr XLVIII/349/2018 w sprawie: wprowadzenia w określonym miejscu publicznym odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 350. Uchwaa Nr XLVIII/350/2018 w sprawie: przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"
 351. Uchwala Nr XLVIII/351/2018 w sprawie: w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego" w miejscowości Czeluśnica.
 352. Uchwała Nr XLIX/352/2018 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok.
 353. Uchwała Nr L/353/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 354. Uchwała Nr L/354/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 355. Uchwała Nr L/355/2018 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 356. Uchwała Nr L/356/2018 w sprawie: szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnowiec i jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną;
 357. Uchwała Nr L/357/2018 w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnowiec;
 358. Uchwała Nr L/358/2018 w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tarnowiec;
 359. Uchwała Nr L/359/2018 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 360. Uchwała Nr L/360/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/43/03 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statusu Gminy Tarnowiec.
 361. Uchwała Nr LI/361/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 362. Uchwała Nr LI/362/2018 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-ciągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
 363. Uchwała Nr LI/363/2018 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Tarnowiec na lata 2018-2020;
 364. Uchwała Nr LI/364/2018 w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 365. Uchwała Nr LI/365/2018 w sprawie: w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 366. Uchwała Nr LII/366/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 367. Uchwała Nr LII/367/2018 w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec oraz obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 368. Uchwała Nr LII/368/2018 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec;
 369. Uchwała Nr LII/369/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. w Jaśle w sprawie zaopatrzenia w wodę Gminy Tarnowiec z sieci wodociągowej MPGK Sp.zo.o.;
 370. Uchwała Nr LII/370/2018 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 371. Uchwała Nr LII/371/2018 w sprawie: przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tarnowiec"
 372. Uchwała Nr LII/372/2018 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/276/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowiec, których właścicielem jest Gmina Tarnowiec udostępniającego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 373. Uchwała Nr LII/373/2018 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 styczeń 2021 22:37 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 styczeń 2021 22:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 styczeń 2021 22:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 styczeń 2021 22:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 styczeń 2021 22:41 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 styczeń 2021 22:45 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 wrzesień 2021 15:43 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 wrzesień 2021 15:43 Bartłomiej Wójcik