1. Zarządzenie Nr 01/11 w sprawie: zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady sołectwa Gliniczek.
 2. Zarządzenie Nr 02/11 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem.
 3. Zarządzenie Nr 03/11 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 4. Zarządzenie Nr 04/11 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 5. Zarządzenie Nr 06/11 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 6. Zarządzenie Nr 7/11 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działki rolnej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 7. Zarządzenie Nr 09/11 zmieniające projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2011 rok.
 8. Zarządzenie Nr 10/11 zmieniające projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 9. Zarządzenie Nr 11/11 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Łubnie Szlacheckim.
 10. Zarządzenie Nr 13/11 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 11. Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Tarnowiec.
 12. Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Łubno Szlacheckie, Czeluśnica, stanowiące własność Gminy Tarnowiec.
 13. Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie: przeprowadzenia gminnego treningu bez doręczenia powołania w trybie Akcji Kurierskiej.
 14. Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskich wsi Czeluśnica.
 15. Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz określenia regulaminu pracy tej komisji.
 16. Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Tarnowiec.
 17. Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 18. Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie: planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2011 rok.
 19. Zarządzenia Nr 22/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 20. Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 21. Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 22. Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 23. Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek wolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 24. Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do oddania w bezpłatne użytkowania na okres 3-lat.
 25. Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy podczas jego nieobecności.
 26. Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce podczas jego nieobecności.
 27. Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim podczas jego nieobecności.
 28. Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach podczas jego nieobecności.
 29. Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku podczas jego nieobecności.
 30. Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku podczas jego nieobecności.
 31. Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego we Wrocance podczas jego nieobecności.
 32. Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Roztokach podczas jego nieobecności.
 33. Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Umieszczu podczas jego nieobecności.
 34. Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie: podjęcia czynności niezbędnych w związku z uchwałami Rady Gminy w Tarnowcu dot. likwidacji Publicznych Szkół Podstawowych w miejscowościach: Brzezówka, Glinik Polski, Łubienko, Nowy Glinik, Roztoki i Wrocanka.
 35. Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 36. Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 37. Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im św. Jana Kantego we Wrocance.
 38. Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 39. Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 40. Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 41. Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim.
 42. Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury.
 43. Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Łajsce.
 44. Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Nowy Glinik.
 45. Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 46. Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec.
 47. Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w sprawie określenia regulaminu pracy tych komisji.
 48. Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 49. Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 49/2011 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec.
 50. Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników dla dzieci i uczniów z klas I-III szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz dla uczniów niepełnosprawnych, podejmujących naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec w roku szkolnym 2011/2012.
 51. Uchwała Nr 54/2011 w sprawie: zmiany budżetu, planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 52. Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n. "Dostawa trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych typu lekkiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych".
 53. Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 54. Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 55. Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 56. Zarządzenie Nr 59/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania udzielenia zamówienia publicznego zadania p.n. "Udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości do 1 143 509,61 zł."
 57. Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 58. Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie: powołania Komisji w sprawie odbioru robót dotyczących zadania pn. "Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy".
 59. Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.
 60. Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.
 61. Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Łubienku dla Stowarzyszenia Moja Szkoła z siedzibą w Łubienku.
 62. Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce dla Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 63. Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce dla Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 64. Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce dla Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 65. Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce dla Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 66. Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nowy Glinik z siedzibą w Nowym Gliniku.
 67. Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Roztokach dla Stowarzyszenia Unia Szkół z siedzibą w Gliniku Polskim.
 68. Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim dla Stowarzyszenia Unia Szkół z siedzibą w Gliniku Polskim.
 69. Zarządzenie Nr 72/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej we Wrocance dla Stowarzyszenia Unia Szkół z siedzibą w Gliniku Polskim.
 70. Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie: nieodpłatnego przekazania pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem ze Szkoły Podstawowej w Roztokach do Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 71. Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie: nieodpłatnego przekazania pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem ze Szkoły Podstawowej we Wrocance do Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 72. Zarządzenie Nr 74/2011/A w sprawie: użyczenia przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce dla Stowarzyszenia Rozwój Wsi Brzezówka z siedzibą w Brzezówce.
 73. Zarządzenie Nr 75/2011 w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
 74. Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 75/2011 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
 75. Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 76. Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 77. Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 78. Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2011 rok.
 79. Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 80. Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2011 rok.
 81. Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie: udziału formacji powiatowych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.
 82. Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 83. Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 84. Zarządzenie Nr 87/2011 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 85. Zarządzenie Nr 88/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 86. Zarządzenie Nr 89/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 87. Zarządzenie Nr 90/2011 zmieniające projekty uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 88. Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 89. Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 90. Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 91. Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 92. Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie: określenia warunków i zasad najmu oraz ustalenia stawek czynszu za najem lokali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 93. Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych jednostek kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
 94. Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 95. Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego do Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 96. Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie: wyznaczenia podmiotu do realizacji zadań nałożonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 97. Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
 98. Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec.
 99. Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2012 rok.
 100. Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy Tarnowiec i jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 101. Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie: ustalenia zasad kontroli zarządczych w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:25 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:39 Bartłomiej Wójcik