Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawców robót w ramach projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec" w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa  4.3.2 Zaopatrzenie w wodę:

  • 1 część – Wymiana hydrantów w obrębie istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Tarnowiec
  • 2 część – Przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej w m. Umieszcz
  • 3 część – Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sądkowa
  • 4 część – Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Tarnowiec

{phocadownload view=file|id=687|target=s}

{phocadownload view=file|id=688|target=s}

{phocadownload view=file|id=689|target=s}

{phocadownload view=file|id=699|target=s}

{phocadownload view=file|id=712|target=s}

{phocadownload view=file|id=713|target=s}