Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Wyłonienie wykonawców robót na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Tarnowiec w ramach projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec" w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę.

 {phocadownload view=file|id=701|target=s}

{phocadownload view=file|id=702|target=s}

{phocadownload view=file|id=703|target=s}

{phocadownload view=file|id=717|target=s}

{phocadownload view=file|id=720|target=s}