Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie regulacje nowej ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Jednocześnie zaczynają obowiązywać przepisy, które elektronizują bez wyjątku wszystkie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

Postępowania o wartości równej lub przekraczającej kwoty 130 000 złotych będą prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia-publiczne.tarnowiec.eu/

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”.

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której postępowania będą prowadzone, jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Przypominamy zatem, iż dla udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób składających w imieniu wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia w odpowiednie środki komunikacji elektronicznej celem zapewnienia sprawnego składania wymaganych dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm