Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu składa serdecznie podziękowania mieszkańcom  Gminy Tarnowiec, którzy w roku 2011 segregowali odpady komunalne.

Wdrożenie selektywnej zbiórki w zakresie segregacji szkła i tworzyw sztucznych u źródła pozwoliło w znacznym stopniu ograniczyć ilość zmieszanych odpadów komunalnych. Dzięki czemu Zakład mógł utrzymać dotychczasowe stawki cen opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych, pomimo wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych oraz opłat z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych.  Obecna stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązująca w naszej Gminie jest jedną z niższych opłat obowiązujących w ościennych gminach.

Jednocześnie przypominamy o stałym punkcie zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który funkcjonuje na terenie siedziby ZBGK w Tarnowcu. Urządzenia elektryczne można dostarczać w godzinach urzędowania Zakładu.

Nowa ustawa tzw „śmieciowa”, która zacznie obowiązywać w pełnym zakresie od 1 lipca 2013r. niesie za sobą istotne zmiany oraz kolejne wymogi nałożone przez Unię Europejską, które Polska będzie musiała wypełnić, aby uniknąć kar finansowych z tytułu składowania odpadów komunalnych. Kary finansowe w oparciu o nowe przepisy będą nakładane na samorządy, które nie wypełnią wskaźników ograniczenia składowania odpadów komunalnych. Rozwiązania zaproponowane w nowej ustawie spowodują wzrost cen, dlatego ważne jest, aby jak najwięcej segregować i tym samym optymalizować koszty.

Tak więc dużo zależy od Państwa, czy będziemy płacić więcej niż dotychczas za odbiór odpadów komunalnych!!

Selektywna zbiórka zgodnie z wymogami zostanie poszerzona o zbiórkę makulatury, metalu i odpadów biodegradalnych tzw.. zielonych.  Podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany będzie do informowania samorządu o poziomie segregacji poszczególnych gospodarstw domowych.

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, to również nowe wyzwanie dla ZBGKw Tarnowcu, który wszystko uczyni aby wypełnić wymogi prawne oraz techniczne, by móc dalej w sposób profesjonalny służyć mieszkańcom Gminy Tarnowiec.

Poniższa tabela przedstawia informacje o ilości zebranych zmieszanych oraz posortowanych odpadów komunalnych w tonach.

Wyszczególnienie ROK 2009
ROK 2010 ROK 2011
Zmieszane odpady komunalne 867,93T 854,64T 701,25T
Segregowane odpady komunalne 60,90T 65,53T 207,39T
Zużyty sprzęt elektryczny - -

10,55T