INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOWIEC

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu świadczy usługi wywozu nieczystości płynnych z tzw. osadników, w związku  z powyższym zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Cena wywozu nieczystości płynnych  łącznie zrzutem ścieków do oczyszczalni z  terenu Gminy Tarnowiec wynosi 36,72 zł brutto za 1m3, niezależnie od lokalizacji świadczenia usługi.

Przypominamy również o art. 6  ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2005r. Nr. 236 poz. 2008 z późn zm.), zgodnie z którym właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz ewentualnego zgłoszenia usługi wywozu osadników prosimy telefonować pod numer: 134436919.

Bardzo serdecznie zapraszamy z korzystania z naszych usług!!!.

Z poważaniem:
Dyrektor ZBGK
Nosal Grzegorz